Projekty realizované s podporou Európskej únie

Zberný dvor

Výška schváleného NFP: 369 000,71 €
Vďaka podpore z EÚ sa vybudoval Zberný dvor. Stavebná časť projektu obsahuje: prístupová komunikácia, spevnené plochy 40x40m, mostová váha, oplotenie, typová mobilná bunka, prípojka NN, areálové osvetlenie. Strojno – technické zariadenie: kolesový traktor, čelný nakladač, drvič komunálneho odpadu, traktorový náves, nosič kontajnerov, kontajner otvorený 4 ks, kontajner zatvorený 4 ks, viacúčelové terénne vozidlo, príves k viacúčelovému terénnemu vozidlu.

Rekonštrukcia verejného osvetlenia

Výška schváleného NFP: 170 884,81 €
Vďaka podpore z EÚ sa Rekonštrukciou verejného osvetlenia v obci Moravský Svätý Ján sa vymenilo 184 ks svietidiel a doplnilo 155 ks nových svietidiel, čím dôjde k ročnej úspore elektrickej energie 323,84 GJ.

Splašková tlaková kanalizácia

Výška schváleného NFP: 3 657 319,56 Eur (95%)
V rámci projektu bolo v obci Moravský Svätý Ján vybudovaných 14 681 m tlakovej kanalizácie a osadených 398 domových čerpacích šácht, v obci Sekule 19 955 m kanalizácie a 566 domových čerpacích šácht.

Rozvoj a rekonštrukcia infraštruktúry turizmu medzi obcami Mor. Sv. Ján a Tvrdonice

Výška schváleného NFP:328 099,46 €
V rámci tohto projektu bola realizovaná výstavba prevádzkovej budovy, tenisových kurtov, detského ihriska a značenie cyklotrás.

Obstaranie kompostérov

Výška schváleného príspevku: 35 000 €
Vďaka podpore z Envirofondu sa pre občanov obstarali kompostéry a zariadenia na zhodnocovanie BRKO v obci.

Prestavba a prístavba hasičskej zbrojnice

Výška schváleného NFP: 263 581,96 €
V rámci tohto projektu bola zrekonštruovaná a pristavená hasičská zbrojnica v obci Moravský Sv. Ján.

Viacúčelový športový areál so zriadením internetovej miestnosti

Výška schváleného NFP: 255 849,76 €
V rámci tohto projektu sa vykonala rekonštrukcia objektu Šatne a tribúna, spojená so zmenou dispozície, nové kúrenie, nová elektroinštalácia, výmena okien, vymaľovanie a zriadenie internetovej miestnosti a prístavba dvojpodlažnej murovanej budovy o rozmeroch 32 x 12 m, ktorá je prepojená vnútorným schodiskom, nachádzajú sa tu šatne pre hráčov a rozhodcov, wc, práčovňa, sklad, kancelária, vybavenie prekážkovej dráhy pre hasičov a drevného domčeka pre účely skladu.

Rekonštrukcia námestia Mor. Svätý Ján

Výška schváleného NFP: 363 535,51 €
V rámci tohto projektu sa vykonala rekonštrukcia asfaltovej plochy v celkovej výmere 5337 m2  a výstavba  dláždených chodníkov v celkovej výmere 2376 m2.