Výstavba splaškovej tlakovej kanalizácie

 

Miesto realizácie projektu: Aglomerácia Moravský Svätý Ján – Sekule
Názov projektu: Výstavba splaškovej tlakovej kanalizácie v aglomerácii Moravský Svätý Ján – Sekule
Riadiaci orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
Operačný program: Životné prostredie
Spolufinancované fondom: Kohézny fond
Prioritná os: Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd
Operačný cieľ: odvádzanie a čistenie odpadových vôd v zmysle záväzkov SR voči EÚ
Názov a sídlo prijímateľa: Obec Moravský Svätý Ján
Podpis zmluvy: 6/2010
Dátum začatia realizácie projektu: 01/2013
Dátum skončenia realizácie projektu: koniec stavebných prác 06/2014, kolaudačné rozhodnutie 8/2014
Náklady projektu: 3 808 355,13 Eur
Prostriedky z fondov a štátneho rozpočtu:  3 657 319,56 Eur (95%)
Stavbu realizoval: Combin Banská Štiavnica, s.r.o., vedúci člen skupiny podnikateľov
                             STRABAG, s.r.o.
                             ZIPP Bratislava, spol. s r.o.
                             VÁHOSTAV – SK, a.s.
                             HYDROEKOL Dolný Kubín, spol. s r.o.
V rámci projektu bolo v obci Moravský Svätý Ján vybudovaných 14 681 m tlakovej kanalizácie a osadených 398 domových čerpacích šácht, v obci Sekule 19 955 m kanalizácie a 566 domových čerpacích šácht.