Kanalizácia

V prípade poruchy kontaktujte: Moravský Svätý Ján – Martin Koch mobil: 0908 222 932 |

Ako sa pripojiť na kanalizáciu

 • Občan požiada obec o povolenie pripojiť sa na kanalizáciu.
 • Poplatok za pripojenie tlakovej kanalizácie je 2000 Eur.
 • V rámci poplatku je kanalizačná nádoba, čerpadlo a základné pripojenie na kanalizačnú sieť.
 • O pripojení kanalizácie sa spíše protokol.
 • Obec vystaví občanovi faktúra za pripojenie.
 • Občan po pripojení podpíše „Žiadosť na odvádzanie a čistenie odpadových vôd“, „Zmluvu o odvádzaní odpadových vôd“ a „Zmluvu o výpožičke čerpadla“.

Tlaková kanalizácia

V poslednom období sa množia závady na čerpadlách spôsobené nedodržiavaním Prevádzkového poriadku. Takéto správanie má za následok poškodenie, prípadne úplné zničenie jednotlivých čerpadiel. Prosíme preto užívateľov, aby dodržiavali Prevádzkový poriadok a to najmä nasledovné body:

 • v pravidelných intervaloch čistiť vystrojenie šachty (ovládacie prvky sondy, čerpadlo) prúdom vody
 • používať DČS iba na odvádzanie odpadových splaškových vôd vymedzených týmto prevádzkovým poriadkom
 • prestupová manžeta pre dopojenie prípojky domovej kanalizácie do DČS musí byť inštalovaná odbornou firmou a riadne utesnená tmelom

Do domovej čerpacej šachty je zakázané vhadzovať:

 • stavebný materiál, sadra, odpadová suť, tvrdnúce lepidlá
 • rôzne potravinárske sypké materiály (múka, cukor a pod.) ropné látky a tuky
 • chemikálie, farby, riedidlá, rozpúšťadlá, silné dezinfekčné prostriedky, umelé hnojivá
 • predmety z dreva, plastu, gumy, kovu
 • textílie, textilné produkty (napr. dámske pančuchy, handry, povrazy, nite a pod.)
 • dámske hygienické vložky, vata, vatové a bavlnené tampóny, vatové tyčinky, vlhčené vreckovky, jednorazové detské plienky, kondómy
 • zvieracie fekálie, hnojovka, močovka
 • komunálny odpad
 • zvyšky jedál, kosti, cigaretové ohorky

V prípade, že bude závada na DČS, prípadne na čerpadle spôsobená nedodržaním Prevádzkového poriadku, bude náklady na opravu znášať užívateľ.

Gravitačná kanalizácia

Pre používanie gravitačnej kanalizácie platia rovnaké pravidlá ako pre používanie tlakovej kanalizácie. Závady sa síce neprejavujú priamo u producenta odpadových vôd, nedodržanie Prevádzkového poriadku však spôsobuje veľké problémy na čističke odpadových vôd.

Stočné

Stočné je počítané podľa počtu reálne žijúcich osôb v danej domácnosti. Z tohto dôvodu je potrebné každú zmenu nahlasovať prevádzkovateľovi.

Výška stočného 50,40 €/osoba/rok.

Domácnosti

Prevádzkovateľ

Obecný podnik Moravský Svätý Ján, s. r. o.
908 71 Moravský Svätý Ján 803

IČO: 50649965
DIČ: 2120472332

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s.
Číslo účtu: 3304484001/5600 IBAN: SK46 5600 0000 0033 0448 4001

konateľ: Anton Emrich
kontakt: 034 777 0 121
email: obecnypodnik@moravskysvatyjan.sk

Výpis z Obchodného registra

Otázky a odpovede

Otázky a odpovede

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Otázky a odpovede

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Otázky a odpovede

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Fotogaléria