Odpady

Zber, prepravu za účelom zhodnotenia a zneškodnenia komunálneho odpadu v Moravskom Svätom Jáne zabezpečuje FCC Slovensko s.r.o. Náš odpad končí na skládke v Zohore.

Prevádzku zberného dvora pri ČOV realizuje obec vo vlastných kapacitách a na náklady obce.

Zvoz komunálneho odpadu

14.01. Piatok
28.01. Piatok
11.02. Piatok
25.02. Piatok
11.03. Piatok
25.03. Piatok
08.04. Piatok
23.04. Sobota
06.05. Piatok
20.05. Piatok
03.06. Piatok
17.06. Piatok

Zvoz separovaného odpadu

10.01. Pondelok plast
24.01. Pondelok papier
07.02. Pondelok plast
21.02. Pondelok papier
07.03. Pondelok plast
21.03. Pondelok papier
04.04. Pondelok plast
19.04. Utorok papier
02.05. Pondelok plast
16.05. Pondelok papier
07.06. Utorok plast
13.06. Pondelok papier

Zvoz odpadu na stiahnutie a vytlačenie rok 2022

Žlté vrece plast

patria sem
neznečistené stlačené alebo zošliapnuté PET flaše z nápojov, plastové a mikroténové vrecká, baliace fólie, polystyrén, tégliky z jogurtov, obaly z CD, obaly z pracích a čistiacich prostriedkov a kozmetiky, zošliapnuté plechovky z nápojov, Tetrapaky z mlieka a džúsov

nepatria sem
mastné obaly so zvyškov potravín, podlahové krytiny, novodurové rúrky, obaly z nebezpečných látok (motorové oleje, farby a pod.)

Modré vrece papier

patria sem
noviny, časopisy, kancelársky papier, reklamné letáky, stlačené malé krabice, papierové obaly a tašky, veľké kartóny musia byť zviazané do balíka a priložené vedľa vreca

nepatria sem
väzbové obaly kníh, mokrý, mastný alebo znečistený papier, asfaltový a dechtový papier, použité plienky a hygienické potreby, alobal, celofán a pod.

Zberný dvor

Zberný dvor sa nachádza pri čističke odpadových vôd.

Otváracia doba od 1.11.2021:

Pondelok:   11:00 – 16:00

Streda:        11:00 – 16:00

Piatok:        11:00 – 16:00

Sobota:         8:00 – 12:00
                     12:00 – 12:30   obedňajšia prestávka
                     12:30 – 16:00

Počas sviatkov je Zberný dvor  zatvorený.

 • biologický rozložiteľný odpad (kompostovisko)
 • záhradný odpad zo stromov (konáre)
 • sklo
 • plasty
 • stavebný odpad
 • veľkorozmerný komunálny odpad (nábytok a pod.)
 • pneumatiky

Elektroodpad  a jedlý olej sa odovzdáva na dvore pri kultúrnom dome.

Poplatok za odpad

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „poplatok“) sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce.

Splatnosť

 • fyzická osoba:
  • do 31.3. príslušného kalendárneho roka
  • dvoma splátkami:
   • 1. do 31.3. – 50% poplatku
   • 2. do 30.9. – 50% poplatku
 • fyzické osoby podnikatelia a právnické osoby: do 28.2. príslušného kalendárneho roka

Spôsob úhrady

 • prevodom na účet /číslo účtu:  Prima banka Slovensko a.s., IBAN SK05 5600 0000 0032 6553 4001
 • poštovou poukážkou
 • v hotovosti do pokladne obecného úradu

Interval zberu:
2 x za mesiac

Veľkosť popolnice:
120 l plastová nádoba – 1 – 2 osoby žijúce v domácnosti
240 l plastová nádoba – 3 a viac osôb žijúcich v domácnosti
1100 l kontajner – podnikateľské subjekty

Výška poplatku: 
občania – poplatok za 1 osobu –  28,- Eur/rok
podnikateľské subjekty –

1100 l kontajner – 515,20 Eur/rok

120 l popolnica – 56,- Eur/rok

240 l popolnica – 112,- Eur/rok

Obecné zastupiteľstvo schválilo úľavu na miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre občanov so ZŤP a občanov od 62 rokov u vo výške 50%.

Vybavuje
Mária Prevajová
email:maria.prevajova@moravskysvatyjan.sk
tel: 034/ 777 0 122

Kanalizácia

Všetky informácie na samostatnej podstránke.

Prísny zákaz sypania domového, stavebného a iného odpadu do lesov alebo v priestoroch bývalej skládky na Husarisku. 

V prípade porušenia zákazu bude týmto osobám udelená sankcia v zmysle VZN č. 1/2015 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným
odpadom na území obce Moravský Svätý Ján, do výšky 1 500 €

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Prejsť na panel nástrojov