Odpady

Zber, prepravu za účelom zhodnotenia a zneškodnenia komunálneho odpadu v Moravskom Svätom Jáne zabezpečuje FCC Slovensko s.r.o. Náš odpad končí na skládke v Zohore.

Prevádzku zberného dvora pri ČOV realizuje obec vo vlastných kapacitách a na náklady obce.

Zvoz odpadu na stiahnutie a vytlačenie rok 2024

Žlté vrece plast

patria sem
neznečistené stlačené alebo zošliapnuté PET flaše z nápojov, plastové a mikroténové vrecká, baliace fólie, polystyrén, tégliky z jogurtov, obaly z CD, obaly z pracích a čistiacich prostriedkov a kozmetiky, zošliapnuté plechovky z nápojov, Tetrapaky z mlieka a džúsov

nepatria sem
mastné obaly so zvyškov potravín, podlahové krytiny, novodurové rúrky, obaly z nebezpečných látok (motorové oleje, farby a pod.)

Modré vrece papier

patria sem
noviny, časopisy, kancelársky papier, reklamné letáky, stlačené malé krabice, papierové obaly a tašky, veľké kartóny musia byť zviazané do balíka a priložené vedľa vreca

nepatria sem
väzbové obaly kníh, mokrý, mastný alebo znečistený papier, asfaltový a dechtový papier, použité plienky a hygienické potreby, alobal, celofán a pod.

Čo nás môže prekvapiť?

→ PAPIER
Kam odhodiť obaly z vajíčok a rolky z toaletného papiera?

Patria do triedeného zberu papiera aj napriek tomu, že sú celulózové vlákna krátke a nedajú sa ďalej recyklovať. Dajú sa energeticky zhodnotiť. Nesmú byť mastné ani mokré, aby neznehodnotili ostatný vytriedený papierový odpad.

→ PLASTY
Kam s téglikom z jogurtu?

Tégliky z jogurtov bez hrubých zvyškov jedla patria do plastu. Viečka z téglikov je potrebné oddeliť a vyhodiť do kovov. Aj v obciach, v ktorých sa kovy zbierajú spolu s plastmi, treba viečka vždy oddeliť.

→ NÁPOJOVÉ KARTÓNY
Tetrapaky – obaly napr. zmlieka či džúsov patria do papiera?

Nepatria. Je to kompozit zložený z papiera, plastu a hliníka a treba ho triediť podľa pokynov obce samostatne, prípadne spolu s plastmi alebo kovmi.

→ SKLO
Zrkadlo, porcelán či keramika patria do skla?

Zrkadlo obsahuje kovovú vrstvu, vďaka ktorej sa v ňom vidíme a nedá sa od zrkadla oddeliť, preto ho nie je možné recyklovať. Do triedeného zberu skla nepatrí ani keramika a porcelán.

→ KOVY
Ako vytriediť laky na vlasy, spreje či dezodoranty?

Kovové obaly sa triedia buď do červených kontajnerov alebo vriec, alebo spoločne s plastmi či nápojovými kartónmi. Vyhadzujte vždy prázdne obaly a neprepichujte ich. Ak sa dá, plastový vrchnák treba oddeliť a vytriediť do plastov.

 

Je potrebné plastové obaly pred vyhodením umývať?

Ak sú obaly jemne znečistené a neobsahujú hrubé zvyšky potravín či kozmetiky, umývať ich nemusíte. V procese recyklácie dochádza k odstráneniu nečistôt. Ak sa chcete vyhnúť zápachu, na vypláchnutie môžete použit úžitkovú vodu.

Treba stláčať odpad pred vyhodením?
Samozrejme, aby odpad nezaberal veľa miesta a zberové spoločnosti nevyvážali zbytočne vzduch. Platí to pre kartónové krabice, plasty aj nápojové kartóny.

Zberný dvor

Zberný dvor sa nachádza pri čističke odpadových vôd.

Otváracia doba od 01.04.2024:

Utorok:         9:00 – 17:00

Piatok            9:00 – 17:00

Sobota:          9:00 – 17:00
                     12:30 – 13:00   obedňajšia prestávka

Počas sviatkov je Zberný dvor  zatvorený.

 • biologický rozložiteľný odpad (kompostovisko)
 • záhradný odpad zo stromov (konáre)
 • sklo
 • plasty
 • stavebný odpad je za poplatok 0,07 €/kg
 • veľkorozmerný komunálny odpad (nábytok a pod.)
 • pneumatiky

Elektroodpad  a jedlý olej sa odovzdáva na dvore pri kultúrnom dome.

Poplatok za odpad

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „poplatok“) sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce.

Spôsob úhrady

 • prevodom na účet /číslo účtu:  Prima banka Slovensko a.s., IBAN SK05 5600 0000 0032 6553 4001
 • poštovou poukážkou
 • v hotovosti do pokladne obecného úradu

Interval zberu:
2 x za mesiac

Veľkosť popolnice:

 • 120 l plastová nádoba: 1-2 osoby žijúce v domácnosti
 • 240 l plastová nádoba: 3 a viac osôb žijúcich v domácnosti
 • 1100 l kontajner: podnikateľské subjekty

Výška poplatku: 
→ občania: 37 Eur/osoba/rok

→ podnikateľské subjekty:

 • 120 l popolnica – 74 €/rok
 • 240 l popolnica – 148 €/rok
 • 1100 l kontajner – 678 €/rok

→ drobný stavebný odpad: 0,07 €/kg

Obecné zastupiteľstvo schválilo úľavu na miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre občanov so ZŤP a občanov od 62 rokov u vo výške 50%.

Vybavuje
Mária Prevajová
email:maria.prevajova@moravskysvatyjan.sk
tel: 034/ 777 0 122

Kanalizácia

Všetky informácie na samostatnej podstránke.

Prísny zákaz sypania domového, stavebného a iného odpadu do lesov alebo v priestoroch bývalej skládky na Husarisku. 

V prípade porušenia zákazu bude týmto osobám udelená sankcia v zmysle VZN č. 1/2015 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným
odpadom na území obce Moravský Svätý Ján, do výšky 1 500 €