Prestavba a prístavba hasičskej zbrojnice

Miesto realizácie projektu: Moravský Svätý Ján
Názov projektu: Prestavba a prístavba hasičskej zbrojnice
Riadiaci orgán: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Operačný program: Regionálny operačný program
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os: 4 Regenerácia sídel
Opatrenie: 4.2 Infraštruktúra nekomerčných záchranných služieb
Názov a sídlo prijímateľa: Obec Moravský Svätý Ján
Dátum začatia realizácie projektu: 10/2011
Dátum skončenia realizácie projektu: 10/2012 – kolaudácia
Celkové oprávnené výdavky: 263 581, 96 Eur
Z prostriedkov fondov a štátneho rozpočtu: 85% Európsky fond regionálneho rozvoja, 10 % štátny rozpočet
Z vlastných zdrojov obce: 5%
Stavbu realizoval: BALA, a.s. Veľká Budafa 66, Holice

V rámci tohto projektu bola zrekonštruovaná a pristavená hasičská zbrojnica v obci Moravský Sv. Ján.