Zmluvy 2011

Dňa 1. 1. 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Obci ako povinnej osobe z tohto vyplýva povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na svojej internetovej stránke od 1. januára 2011.

Názov Čislo zmluvy Predmet Dodávateľ Zverejnené Deň podpisu
Zmluva PZ00127458, PZ00127459, PZ00127461, PZ00127462, PZ00127464, PZ00130378, PZ00150092, PZ00158926 Zmluva o dodávke pitnej vody BVS a.s. 8.1.2011 7.1.2011
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 2010/008 AQUAMAAT spol. s r. o. 18.1.2011 18.1.2011
Zmluva o združenej dodávke plynu Dodávka plynu RWE Gas Slovensko 7.2. 2011 1.2. 2011
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 5720026599 Poistenie stavieb Generali Slovensko poiťovňa a.s. 7.2. 2011 28.1. 2011
Zmluva o bežnom účte Zmluva o bežnom účte Dexia banka Slovensko a.s. 14.2.2011 14.2.2011
Mandátna zmluva Verejné obstarávanie KORING s.r.o. 14.2.2011 14.2.2011
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 5720026599 Poistenie stavieb Generali Slovensko poiťovňa a.s. 7.2. 2011 28.1. 2011
Zmluva o pripojení A5518485 Internet na doma Klasik+ Orange Slovensko a.s. 4.3. 2011 18.2. 2011
Dodatok k Zmluve o pripojení č. A5518485 5005100 Biznis 150+ Orange Slovensko a.s. 4.3. 2011 18.2. 2011
Zmluva č. 14/2011 /VP-EON 14/2011 Poskytnutie finančného príspevku – sociálne služby Trnavský samosprávny kraj 4.3. 2011 21.2. 2011
Kúpna zmluva Zastavaná plocha Anton Vendlek 4.3. 2011 4.3. 2011
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Príloha č.1.
Príloha č.2.
Príloha č.3.
Z2214
022013901
Prestavba a prístavba hasičskej zbrojnice Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 1.4. 2011 31.3. 2011
Kúpna zmluva Predaj pozemku Lucia Špačková, Marek Pur 12.4.2011 11.4. 2011
Kúpna zmluva Predaj hnuteľných vecí – predmet prevodu NAFTA a.s. 26.4.2011 10.3. 2011
Zmluva o dielo 70134409 r.2010
Dodatok k zmluve o dielo 70134409 r.2011
Rekonštrukcia námestia SNP STABILIT spol. s r.o. 28.4. 2011 27.4. 2011
Darovacia zmluva Dar v sume 50€ Zuzana Čermáková,  my caffé – kultúrne centrum 3.5. 2011 28.4. 2011
Dodatok č.1/2011/VP-EON Poskytnutie finančného príspevku – sociálne služby Trnavský samosprávny kraj 3.5.2011 29.4.2011
Zmluva o úvere Zmluva o úvere STABILIT spol. s r.o. 21.5.2011 20.5.2011
Dodatok č.1 k zmluve zo dňa 23.4. 2009 Poskytovanie audítorských služieb RVC Senica s.r.o. 21.5.2011 20.5.2011
Zmluva o nájme nebytových priestorov Detský lekár PEDAM-SK s.r.o. 25.5.2011 1.8.2011
Zmluva o dielo č. BA 044/2011Cenová ponuka na výmenu okien – Esoplast Výmena okien v škôlke ESOPLAST SK s.r.o. 7.7.2011 6.7.2011
Zmluva o vykonaní dohľadu Vykonanie dohľadu – systém manažerskej kvality GemerAudit spol.s.ro. 18.7.2011 17.7.2011
Mandátna zmluva Pohrebná služba Pohrebná služba STYX 24.8.2011 1.9.2011
Mandátna zmluva Pohrebná služba Pohrebná služba STYX 30.9.2011 1.10.2011
Nájomná zmluva Nájomná zmluva Matej Hajdin 30.9.2011 1.10.2011
Darovacia zmluva PHZ
OEL2-2011
1211-001
motorové vozidlá MV SR 1.10. 2011 30.9. 2011
Zmluva o pripojení 8008040911 č.d. 12 SPP-distribúcia a.s. 3.10. 2011 30.9. 2011
Mandátna zmluva Stavebný dozor Ing. Peter Mušec 17.10. 2011 14.10.2011
Zmluva o dielo 123/2011-20 Prístavba a prestavba hasičskej zbrojnice BALA a.s. 20.10. 2011 18.10. 2011
Zmluva o dielo SE 094/2011 Plastové okno ESOPLAST SK s.r.o. 24.10. 2011 21.10. 2011
Zmluva o dielo 23/2011 Obstaranie vybavenia – hasičská zbrojnica František Hvizda – HM – comp 2.11. 2011 28.10. 2011
Zmluva o poskytovaní služby 171/2011 eBanka Dexia banka Slovensko a.s. 4.11. 2011 3.11. 2011
Zmluva o poskytovaní služby 172/2011 eBanka Dexia banka Slovensko a.s. 4.11. 2011 3.11. 2011
Dohoda o urovnaní Projekt kanalizácia Centire s.r.o. 15.11. 2011 11.11.2011
Rámcová kúpna zmluva 444 Dodávka mlieka Senická mliekáreň a.s. 18.11. 2011 16.11.2011
Dodatok 2/2011/ VP-EON Príspevok Trnavský samosprávny kraj 18.11.2011 16.11.2011
Darovacia zmluva ZM-28-11-1 00490-00010 Darovacia zmluva Jadrová a vyraďovacia spoločnosť a.s. 17.12. 2011 14.12. 2011
Dodatok č.5 č.5 Komunálny odpad A.S.A. Zohor 17.12.2011 15.12.2011
Dodatok č.3 č.3 Nájom Slovenská pošta a.s. 30.12. 2011 28.12. 2011
Názov Čislo zmluvy Predmet Dodávateľ Zverejnené Deň podpisu