Rozvoj a rekonštrukcia infraštruktúry turizmu medzi obcami Moravský Sv. Ján a Tvrdonice

Miesto realizácie projektu: Moravský Svätý Ján
Názov projektu: Rozvoj a rekonštrukcia infraštruktúry turizmu medzi obcami Moravský Sv. Ján a Tvrdonice
Riadiaci orgán: Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR
Operačný program: Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os: 1. Podpora socio-kultúrneho a hospodárskeho rozvoja cezhraničného regiónu a spolupráce 
Oblasť podpory: 1.5. Rozvoj cezhraničného turizmu
Názov a sídlo prijímateľa: Obec Moravský Svätý Ján
Hlavný cezhraničný partner: Obec Tvrdonice
Dátum začatia realizácie projektu: 10/2009
Dátum skončenia realizácie projektu: 10/2010 
Celkové schválené výdavky projektu: 562 306, 00 Eur
Celkové schválené výdavky pre partnera Obec Moravský Sv. Ján: 337 255,00 Eur
Oprávnený výdavok: 328 099,46 Eur
z toho:
Z prostriedkov: ERDF 278 884,54 Eur (85%) 
                         štátneho rozpočtu 32 809,95 Eur (10%)
                         vlastných zdrojov: 16 404,97 Eur (5%)

V rámci tohto projektu bola realizovaná výstavba prevádzkovej budovy, tenisových kurtov, detského ihriska a značenie cyklotrás.