Zmluvy 2013

Dňa 1. 1. 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Obci ako povinnej osobe z tohto vyplýva povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na svojej internetovej stránke od 1. januára 2011.

Názov Číslo zmluvy Predmet Dodávateľ/Kupujúci Zverejnené Deň podpisu
Stavebný dozor Kanalizácia Ing. Jozef Sabo 3.1. 2013 2.1. 2013
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku 1925/2013-M ORF Dotácia na DSS MPSVaR SR 23.1. 2013 17.1. 2013
Dodatok č.5 1496/12/2006 Aktualizácia programov TOPSET Solutions s.r.o. 30.1. 2013 30.1.2013
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku KaHR-22VS-1001/025251 Osvetlenie MH SR 4.2. 2013 30.1.2013
Dodatok č.1 k Mandátnej zmluve Kanalizácia EUROPROJEC& TENDERs. r.o 4.3. 2013 4.3. 2013
Kúpna zmluva Veľkoplošné tabule INAT s.r.o. 8.3. 2013 7.3. 2013
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 087/1.2 MP/2010 Kanalizácia Ministerstvo životného prostredia SR 14.3.2013 25.2.2013
Poskytovanie vybraných súborov 25-11 2 -10 69/2013 Kataster GKÚ Bratislava 26.3. 2013 11.3. 2013
Kúpna zmluva a zmluva o zriadení vecného bremena Zdravotné stredisko Pedam s.r.o. 8.4. 2013 8.4.2013
Dohoda o partnerstve Most hrádza-most TTSK a viacero samospráv 17.5.2013 24.4.2013
Zmluva o spolupráci, Kúpna zmluva Dodávka ovocia Fresco s.r.o. 7.6. 2013 5.6. 2013
Kúpna zmluva Predaj pozemku Jozef Švec, Gabriela Švecová 19.6. 2013 14.6. 2013
Kúpna zmluva Predaj pozemku Helena Zaicová 19.6. 2013 14.6. 2013
Zmluva o združenej dodávke elektriny 5100011536_Rl270 14 Dodávka elektriny ZSE Energia a.s. 27.6. 2013 26.6. 2013
Nájomná zmluva Prenájom bytu Rastislav Hajdin, Jana Pavlovičová 27.6. 2013 26.6. 2013
Nájomná zmluva Prenájom bytu Marianna Červenková 2.7. 2013 30.6. 2013
Nájomná zmluva Prenájom bytu Veronika Nižňanská 2.7. 2013 30.6. 2013
Zmluva 205/4/2013 Údaje z katastra Správa katastra Trnava 16.7. 2013 11.7. 2013
Dodatok k zmluve A551848 Telekomunikačné služby Orange Slovensko a.s. 22.7. 2013 22.7.2013
kúpna zmluva Prevod nehnuteľnosti PEDAM SK, s. r. o. 30.7.2013 30.7.2013
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo 1806/2012/IS Kanalizácia COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA , s. r. o. 01.08.2013 01.08.2013
Kúpna zmluva Predaj pozemku Martin Hudcovský 14.8. 2013 14.8. 2013
Zmluva o zriadení vecného bremena Vecné bremeno PEDAM SK s.r.o. 23.8. 2014 23.8. 2013
Zmluva o dodávke plynu Plyn Slovenský plynárenský priemysel a.s. 30.8. 2013 30.8. 2013
Rámcová kúpna zmluva Školské mlieko Syráreň Havran, a.s. 12.9. 2013 10.9. 2013
Kúpna zmluva Pozemok Štefan Maxian 20.9. 2013 20.9. 2013
Darovacia zmluva Finančný dar AQUAMAAT s.r.o. 25.9. 2013 25.9.2013
Kúpna zmluva Kúpa auta Augustín Faltýnek 26.9. 2013 26.9. 2013
Zmluva o dodávke plynu Zmluva o dodávke plynu Slovenský plynárenský priemysel a.s. 11.10. 2013 9.10. 2013
Zmluva o poskytovaní verejných služieb Telekomunikačné služby Orange Slovensko a.s. 14.10. 2013 19.9.2013
Kúpna zmluva Pozemok Miriam Šišuláková 16.10.2013 15.10.2013
Zmluva o dodávke plynu Zmluva o dodávke plynu Slovenský plynárenský priemysel a.s. 28.10. 2013 28.10. 2013
Kúpna zmluva Pozemok Vladimír Jurkovič 22.11. 2013 20.11.2013
Kúpna zmluva Delimitácia Viliam Červenka 22.11. 2013 21.11. 2013
Licenčná zmluva Zverejňovanie dokumentov TOPSET Solutions s.r.o. 25.11. 2013 22.11. 2013
Kúpna zmluva Kúpa pozemku pod stavbu bytovky DOM-OV Slovensko s.r.o. 13.12. 2013 13.12. 2013
Zmluva o budúcej zmluve Kúpa bytovky DOM-OV Slovensko s.r.o. 13.12. 2013 13.12. 2013
Zmluva o prenájme nebytových priestorov Kadernísctvo Karina Emrichová 13.12. 2013 13.12. 2013
Názov Číslo zmluvy Predmet Dodávateľ Zverejnené Deň podpisu