Program rozvoja obce Moravský Svätý Ján

Program rozvoja obce Moravský Svätý Ján na roky 2015-2020 (s výhľadom do roku 2025) schválený uznesením Obecného zastupiteľstva v Moravskom Svätom Jáne  č. 42/2015 zo dňa 29.10. 2015.

ZOSTAVITEĽ
Ing. Ivan Smetana
Exnárova 22, 821 03 Bratislava
v spolupráci so starostom obce p. Antonom Emrichom a poslaneckým zborom obce Moravský Svätý Ján.

POUŽITÉ PODKLADY
Územný plán obce Moravský Svätý Ján
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Moravský Svätý Ján na roky 2007-2013
ÚPN VÚC Trnavského samosprávneho kraja
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Trnavského samosprávneho kraja
Štatistický lexikón – Sčítanie 2001, 2011
Podklady Obecného úradu v Moravskom Svätom Jáne