Zásady poskytovania informácií

Žiadosť o informáciu v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám možno podať nasledovne:

 • Ústne u ktoréhokoľvek zamestnanca OcÚ, pričom ten je povinný spísať žiadosť na formulári.
 • Písomne poštou: Obecný úrad, ul. 4. apríla 803, 908 71  Moravský Svätý Ján
 • Faxom: 034 / 777 0 121
 • Elektronickou poštou na: obecmsjan@obecmsjan.sk

Sadzobník poplatkov

Obec Moravský Svätý Ján v súlade s. § 21 ods.1 až 3 zák. c. 211/2000 Z.z. slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov a tiež s vyhláškou Ministerstva financií SR c. 481/2000 stanovuje sadzobník úhrad za poskytovanie informácií (§ 5 ods. 1 písm. f , zák. c. 211/2000 Z. z.)

Úkon: €/strana

 • tlač alebo kopírovanie jednostrannej A4 čiernobielej 0.06
 • tlač alebo kopírovanie obojstrannej A4 čiernobielej 0.10
 • tlač alebo kopírovanie jednostrannej A3 čiernobielej 0.13
 • tlač alebo kopírovanie obojstrannej A3 čiernobielej 0.16

Úhrada poplatku

Žiadatel uhradí poplatok vo výške materiálnych nákladov za sprístupnenie informácií a nákladov na ich odoslanie ihned po vybavení žiadosti:

 • v hotovosti do pokladne obecného úradu v čase úradných hodín
 • vkladom alebo bezhotovostným prevodom na účet vedený v Dexia banka Slovenska a.s. 3265534001/5600.

Postup obce pri vybavovaní žiadostí

 1. Žiadosť o sprístupnenie informácií OcÚ vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 8 pracovných dní odo dňa podania žiadosti obci alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti.
 2. Zo závažných dôvodov môže starosta obce predĺžiť lehotu, najviac však o 8 pracovných dní. Závažnými dôvodmi sú:
  • vyhľadávanie a zber požadovaných informácií na inom mieste, ako je sídlo obce
  • vyhľadávanie a zber väčšieho počtu oddelených alebo odlišných informácií požadovaných na sprístupnenie v jednej žiadosti,
  • preukázateľné technické problémy spojené s vyhľadávaním a sprístupňovaním informácie, o ktorých možno predpokladať, že ich možno odstrániť v rámci predĺženej lehoty. Predĺženie lehoty oznámi žiadateľovi bezodkladne, najneskôr pred uplynutím lehoty uvedenej v ods. 1 tohto článku. V oznámení uvedie dôvody, ktoré viedli k predĺženiu lehoty.

Informácie o spôsobe podania opravného prostriedku

 1. Proti rozhodnutiu obce o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti podľa § 17 zákona o slobode informácií.
 2. Odvolanie sa prijíma v podateľni OcÚ na zaevidovanie v súlade s čl. XIV internej smernice. Podateľňa odvolanie bezodkladne postúpi príslušnému organizačnému útvaru OcÚ na vybavenie. Vecne príslušný organizačný útvar bezodkladne oznámi svoje rozhodnutie prednostovi OcÚ. Ak žiadateľ podal odvolanie, možno mu vyhovieť v plnom rozsahu do 30 dní od jeho doručenia. Ak príslušný organizačný útvar OcÚ odvolaniu v plnom rozsahu nevyhovie, predloží odvolanie so spisovým materiálom odvolaciemu orgánu.
 3. O odvolaní proti rozhodnutiu povinnej osoby rozhoduje nadriadený povinnej osoby, ktorá vo veci rozhodla alebo mala rozhodnúť. O odvolaní proti rozhodnutiu obceného úradu rozhoduje starosta obce.
 4. Odvolací orgán rozhodne o odvolaní do 15 dní od doručenia odvolania. Ak odvolací orgán v tejto lehote nerozhodne, predpokladá sa, že vydal rozhodnutie, ktorým odvolanie zamietol a napadnuté rozhodnutie potvrdil; za deň doručenia tohto rozhodnutia sa považuje druhý deň po uplynutí lehoty na vydanie rozhodnutia.
 5. Rozhodnutie o odmietnutí žiadosti možno preskúmať v súdnom konaní podľa osobitného predpisu.

Prehľad predpisov

 • Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
 • Zákon č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov
 • Ďalšie platné právne predpisy uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, ktoré sa týkajú obecného zriadenia.

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Prejsť na panel nástrojov