Zásady poskytovania informácií

Žiadosť o informáciu v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám možno podať nasledovne:

 • Ústne u ktoréhokoľvek zamestnanca OcÚ, pričom ten je povinný spísať žiadosť na formulári.
 • Písomne poštou: Obecný úrad, ul. 4. apríla 803, 908 71  Moravský Svätý Ján
 • Faxom: 034 / 777 0 121
 • Elektronickou poštou na: obec@moravskysvatyjan.sk

Sadzobník poplatkov

Obec Moravský Svätý Ján v súlade s. § 21 ods.1 až 3 zák. c. 211/2000 Z.z. slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov a tiež s vyhláškou Ministerstva financií SR c. 481/2000 stanovuje sadzobník úhrad za poskytovanie informácií (§ 5 ods. 1 písm. f , zák. c. 211/2000 Z. z.)

Úkon: €/strana

 • tlač alebo kopírovanie jednostrannej A4 čiernobielej 0.06
 • tlač alebo kopírovanie obojstrannej A4 čiernobielej 0.10
 • tlač alebo kopírovanie jednostrannej A3 čiernobielej 0.13
 • tlač alebo kopírovanie obojstrannej A3 čiernobielej 0.16

Úhrada poplatku

Žiadatel uhradí poplatok vo výške materiálnych nákladov za sprístupnenie informácií a nákladov na ich odoslanie ihned po vybavení žiadosti:

 • v hotovosti do pokladne obecného úradu v čase úradných hodín
 • vkladom alebo bezhotovostným prevodom na účet vedený v Dexia banka Slovenska a.s. 3265534001/5600.

Postup obce pri vybavovaní žiadostí

 1. Žiadosť o sprístupnenie informácií OcÚ vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 8 pracovných dní odo dňa podania žiadosti obci alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti.
 2. Zo závažných dôvodov môže starosta obce predĺžiť lehotu, najviac však o 8 pracovných dní. Závažnými dôvodmi sú:
  • vyhľadávanie a zber požadovaných informácií na inom mieste, ako je sídlo obce
  • vyhľadávanie a zber väčšieho počtu oddelených alebo odlišných informácií požadovaných na sprístupnenie v jednej žiadosti,
  • preukázateľné technické problémy spojené s vyhľadávaním a sprístupňovaním informácie, o ktorých možno predpokladať, že ich možno odstrániť v rámci predĺženej lehoty. Predĺženie lehoty oznámi žiadateľovi bezodkladne, najneskôr pred uplynutím lehoty uvedenej v ods. 1 tohto článku. V oznámení uvedie dôvody, ktoré viedli k predĺženiu lehoty.

Informácie o spôsobe podania opravného prostriedku

 1. Proti rozhodnutiu obce o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti podľa § 17 zákona o slobode informácií.
 2. Odvolanie sa prijíma v podateľni OcÚ na zaevidovanie v súlade s čl. XIV internej smernice. Podateľňa odvolanie bezodkladne postúpi príslušnému organizačnému útvaru OcÚ na vybavenie. Vecne príslušný organizačný útvar bezodkladne oznámi svoje rozhodnutie prednostovi OcÚ. Ak žiadateľ podal odvolanie, možno mu vyhovieť v plnom rozsahu do 30 dní od jeho doručenia. Ak príslušný organizačný útvar OcÚ odvolaniu v plnom rozsahu nevyhovie, predloží odvolanie so spisovým materiálom odvolaciemu orgánu.
 3. O odvolaní proti rozhodnutiu povinnej osoby rozhoduje nadriadený povinnej osoby, ktorá vo veci rozhodla alebo mala rozhodnúť. O odvolaní proti rozhodnutiu obceného úradu rozhoduje starosta obce.
 4. Odvolací orgán rozhodne o odvolaní do 15 dní od doručenia odvolania. Ak odvolací orgán v tejto lehote nerozhodne, predpokladá sa, že vydal rozhodnutie, ktorým odvolanie zamietol a napadnuté rozhodnutie potvrdil; za deň doručenia tohto rozhodnutia sa považuje druhý deň po uplynutí lehoty na vydanie rozhodnutia.
 5. Rozhodnutie o odmietnutí žiadosti možno preskúmať v súdnom konaní podľa osobitného predpisu.

Prehľad predpisov

 • Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
 • Zákon č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov
 • Ďalšie platné právne predpisy uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, ktoré sa týkajú obecného zriadenia.