Zmluvy 2012

Dňa 1. 1. 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Obci ako povinnej osobe z tohto vyplýva povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na svojej internetovej stránke od 1. januára 2011.

Názov Číslo zmluvy Predmet Dodávateľ/Kupujúci Zverejnené Deň podpisu
Kúpna zmluva Predaj pozemku Ľubomír Mračna 5.1. 2012 4.1. 2012
Kúpna zmluva Predaj pozemku Stupavský, Stupavksá 12.1. 2012 11.1. 2012
Dodatok č.1 DZ 2214022 01390101 Prestavba hasične MPaRV SR 14.1. 2012 13.1. 2012
Zmluva o spolupráci Distribúcia potravinovej pomoci Slovenská katolícka charita 20.1. 2012 19.1. 2012
Zmluva o dielo 02/02/2012 02/02/2012 Úprava miestnej komunikácie Minárik s.r.o. 2.2. 2012 2.1. 2012
Dodatok č. 1/12 1/12 Prenájom BOS-PO AGRO s.r.o. 25.3. 2012 23.3. 2012
Dodatok 20100401 Nájom nebytových priestorov R&S Computer s.r.o. 2.4. 2012 28.3. 2012
Kúpna zmluva Predaj pozemku Holenka, Holenková 3.4. 2012 2.4. 2012
Dodávka plynu Nové odberné miesto č.d. 12 RWE Gas Slovensko s.r.o. 11.4. 2012 9.4. 2012
Poskytovanie sociálnej služby 3/20l2NP/Z Trnavský samosprávny kraj 10.5. 2012 9.5. 2012
Dodatok VŠA Dodatok č.1 Stavebné práce Stabilit spol. s r.o. 12.5. 2012 11.5. 2012
Dodatok IM Dodatok č.1 Technická špecifikácia IT INAT s.r.o. 8.5. 2012 7.5. 2012
Zmluva o príspevku 7063/2012 I/81 DSS MPSVR SR 16.5. 2012 18.5. 2012
Dodatok č.I k Zmluve o dielo 123/2011-20
Prestavba
a prístavba hasičskej zbrojnice Mor. Sv. Ján
BALA a.s 21.6. 2012 19.6. 2012
Zmluva o prevode vlastníctva Predaj bytu a nebytového priestoru Radovan Krištofík s manželkou Veronikou Krištofíkovou 25.6.2012 22.6.2012
Kúpna zmluva Prevod nehnuteľnosti Jozef Matejovič 16.7. 2012 13.7. 2012
Kúpna zmluva Prevod nehnuteľnosti Beáta Duffeková 16.7. 2012 13.7. 2012
Zmluva o spolupráci Zber použitého šatstva Egl Jozef 16.7. 2012 16.7. 2012
Zmluva o dielo SE 086/2012 Výroba, dodávka a montáž plastových elementov ESOPLAST SK, s.r.o. 7.8. 2012 3.8. 2012
Prevod vlastníctva bytu Zdravotné stredisko byty Martin Horváth, Jarmila Horváthová, Mária Hajdinová,Jozef Kothaj 31.8. 2012 31.8. 2012
Dodatok č.1 TT00738 Nenávratný finančný príspevok Pôdohospodárska platobná agentúra 12.10. 2012 12.10.2012
Nájomná zmluva Prenájom KD Združenie rodičov pri Gymnáziu Malacky 12.10.2012 3.10. 2012
Rámcová kúpna zmluva 444028 Dodávka potravín Syráreň Havran a.s. 28.9. 2012 27.9. 2012
Združená dodávka elektrickej energie

5100011536_Rl72 013

Dodávka elektrickej energie ZSE Energia a.s. 31.10. 2012 31.10. 2012
Zmluva o dielo 1806/2012/IS Výstavba splaškovej tlakovej kanalizácie v aglomerácii Moravský Svätý Ján – Sekule COMBIN Banská Štiavnica, s. r. o. – vedúci člen skupiny podnikateľov 20.11.2012 19.11.2012
Zmluva o spolupráci

lnterkulturálne  vzdelávanie detí, žiakov a pedagógov

Obce Senického okresu 10.12. 2012 5.12. 2012
Dodatok č.1

087/1.2 P/2010

Kanalizácia MŽP SR 10.12.2012 5.12. 2012
Názov Číslo zmluvy Predmet Dodávateľ Zverejnené Deň podpisu