Hasiči

Aktuálne články nájdete v rubrike: HASIČI

Dobrovoľný hasičský zbor Moravský Svätý Ján , Riadok 87  908 71 tel. 034 / 7770 666 e-mail : dhz.msj@gmail.com

História DHZ Moravský Svätý Ján

Písal sa rok 1879, keď sa v našej obci pristúpilo k založeniu Dobrovoľného hasičského spolku. Zakladateľmi spolku boli vtedajší miestny notár obce Karol Kretter a Mikša Pollák inšpektor vtedajšieho panstva grófa Zichyho. Spolok bol založený z občanov obce Svätý Ján a Sekule, nakoľko v Sekuliach toho času ešte nebol založený hasičský spolok. Volal sa Svätojánsko-Sekulský dobrovoľný hasičský spolok. Pracoval pod oficiálnym názvom „Szent János-Székelyfalui onkentes täzóltó egylet“.

Na zakladajúcom valnom zhromaždení bol za predsedu zvolený Mikša Pollák a za veliteľa Karol Kretter. Spolok hneď zo začiatku združoval 50 členov. V roku 1881 zakúpil spolok novú štvorkolesovú ručnú striekačku na konský záprah, vyrobenú firmou Knaust z Viedne za 2000 zlatých. Peniaze na ňu venoval gróf Zichy. Zachovala sa dodnes, ako doklad histórie. V rokoch 1881-1882 bola postavená hasičská zbrojnica. Občania ju nazývali „fajerverňou“ a miesto, kde bola postavená malo názov „na auteri“.
V rokoch 1879-1882 bolo vyhotovených 13 zápisníc, ktoré sa však nezachovali.
Od roku 1883 sú zápisnice vedené do konca apríla 1890 v jazyku nemeckom a sú zachované. Od začiatku mája 1890 až do konca prvej svetovej vojny sú zápisnice písané v jazyku maďarskom.
Po jedenástich rokoch trvania spolku došlo v roku 1890 k jeho reorganizácii. Predsedom sa stal Michal Dobša, vtedajší farár, podpredsedom Dr. Jozef Kubina, tunajší rodák a poslanec Uhorského snemu. V roku 1895 zakúpil spolok pre 22 činných členov prvé rovnošaty.
Podľa zápisnice č. 57 zo dňa 11.februára 1900, členovia spolku zo Sekúl vystúpili a založili svoj vlastný spolok zo Sekulských občanov. Po tomto vystúpení zostalo v spolku len 28 členov činných a 8 podporujúcich. Od toho času používal spolok nové pomenovanie a pečiatku –Morva Szent János onkentes täzóltó egylet, po slovensky / Moravsko-Svätojánsky dobrovoľný hasičský spolok /. Toto pomenovanie sa používalo až do roku 1918.
Dňa 28.septembra 1905 spolok oslávil 25-ročné jubileum svojho trvania. Rozpočet na oslavu činil 292 zlatých. O finančné zabezpečenie osláv požiadali hasiči obec, ktorá však peniaze neuvoľnila a tak všetky výdavky spojené s oslavou znášal spolok sám.

V ďalšom období od roku 1908 pôsobil vo vedení zboru Július Doskočil, tunajší lekárnik, ako predseda Michal Jillí, tunajší pošt majster a vo funkcii veliteľa zboru Ján Maxián. Počas 1. svetovej vojny v rokoch 1914-1919 spolok nevyvíjal žiadnu činnosť, nakoľko väčšina členov bola povolaná do vojenskej služby. Až 5 januára 1920 bol zvolaný výbor, ktorý prejednal účty za roky 1913-1919 a pripravil podklady na zvolanie valného zhromaždenia, ktoré sa uskutočnilo dňa 29. júla 1921.
Predsedom spolku sa stal Ján Maxián, roľník, podpredsedom Bruno Weis, obuvnícky majster, veliteľom Ján Leskovský, tesársky majster. Zmenilo sa aj pomenovanie spolku na pečiatke na Dobrovoľný hasičský spolok Moravský Svätý Ján. Pod týmto pomenovaním vystupoval až do konca roku 1930.
V roku 1925 zakúpil spolok nový prápor za 2800 korún u Jozefa Neškudlu v Jablonné nad Orlicí, ktorý bol dňa 6.septembra 1925 posvätený a daný slávnostne do užívania. Krsnou mamou práporu bola pani Reháková, rodáčka z našej obce bývajúca vo Viedni.
Ako prvý práporčík v rokoch 1925-1928 pôsobil Jozef Izakovič. Vystriedal ho Vendelín Juriga /1929-1931/, potom Jozef Kadlečík /1932-1938/, ďalej Leopold Štermenský /1939-1954/, piatym a najdlhšie pôsobiacim vo svojej funkcii bol v rokoch 1955 až 1992 Ján Rusňák, ktorý sa v roku 1992 vzdal svojej funkcie z dôvodu vysokého veku. V roku 1992 sa jeho nástupcom stal Jozef Švec, ktorý v tejto funkcii pôsobí dodnes.
V roku 1930 spolok oslávil 50 ročné jubileum svojho trvania. Toho času na čele spolku stál predseda Ján Maxián, veliteľ Ján Leskovský, zástupca veliteľa Štefan Mračna, tajomník Martin Hollý a pokladník Štefan Vávra. Od roku 1931 bolo ustanovené jednotné pomenovanie hasičských spolkov na Slovensku na Dobrovoľný hasičský zbor.
V roku 1931 bola zakúpená nová dvojkolesová prívesná motorová striekačka vyrobená firmou Hrček a Naugebauer z Brna. Bola zakúpená z príspevkov obce, hasičského fondu a z darov Svätojánskych rodákov v Amerike. Slávnostná posviacka a odovzdanie do užívania bola dňa 26.júna 1932.

Vo voľbách v roku 1936 bol do čela zboru zvolený Ján Kiss, vedúci notár, podpredsedom sa stal Martin Strážnický, pridelený notár, veliteľom Ján Leskovský, tesársky majster. Po reorganizácii v roku 1947 sa predsedom stal Ján Leskovský, podpredsedom Martin Strážnický, veliteľom Štefan Vávra, zástupcom veliteľa Štefan Mračna a pokladníkom Leopold Štermenský.
Na rok 1949 pripadalo 70 výročie založenia spolku. Na slávnosti 21.augusta sa zúčastnil vtedajší zemský veliteľ hasičstva Belo Voldán a okresný veliteľ hasičstva Dr. Albert Prenoszil. Členovia zboru boli dekorovaný služobnými medailami za 10 až 50 ročné členstvo.
Veľký vplyv na vývoj požiarnej ochrany a hasičstva v celej republike spôsobilo v roku 1950 vydanie zákona o požiarnej ochrane č.62/1950 Zb. Podľa tohto zákona pripadla starostlivosť o požiarnu ochranu priamo vtedajším národným výborom a celý odborný dozor nad hasičstvom pripadol Ministerstvu vnútra, ktoré zriadilo pri okresných národných výboroch okresné veliteľstvá požiarnej ochrany. Popri hasičských zboroch, ktoré sa stali výkonnými orgánmi národného výboru, vznikla potom v obci nová organizácia „Miestna jednota Československého zväzu hasičstva“, ktorá bola základnou zložkou dobrovoľnej hasičskej organizácie. Táto Miestna jednota Československého zväzu hasičstva začala prakticky fungovať v obci od 1.apríla 1951. Následkom toho bolo zvolané valné zhromaždenie tejto novej jednoty na deň 1.apríla 1951 a boli vykonané voľby. Predsedom sa stal Štefan Mračna, prvým podpredsedom Jozef Chrena, druhým podpredsedom príslušný veliteľ hasičského zboru, ktorého menoval národný výbor a to Štefan Vávra. Nové pomenovanie sa používalo do roku 1953. Dňa 27.marca 1953 tragicky zahynul vtedajší miestny veliteľ zboru Štefan Vávra. Po ňom bol menovaný do funkcie Vendelín Maxián, ktorý ju vykonával až do roku 1974. Od 1.januára 1954 fungoval hasičský zbor pod novým názvom Miestna jednota Československého zväzu požiarnej ochrany, ktorý sa používal až do roku 1968.
V roku 1958 obdržal zbor od okresnej inšpekcie novú dvojkolesovú prívesnú motorovú striekačku typu DS-16, ktorá nám slúžila nepretržite 30 rokov, keď bola v roku 1988 vyradená pre nefunkčnosť.

Po územnej reorganizácii 1.júla 1960 bol tunajší hasičský zbor pričlenený k  OV-ČSPO Senica.
Za dobu existencie zboru bolo veľa zmien ako v pomenovaní organizácie tak i vykonávaní jednotlivých funkcií. Spomeniem niektoré:
Vo funkcii predsedu:
Ježek Ondrej, Berta Ján, Hudcovský Ladislav, Banská Júlia, Jakubáč Štefan, Linder Ivan ml., Linder Ivan st.
Vo funkcii veliteľov:
Maxián Vendelín, Šrámek Florián, Kunštek Cyril, Švec Jozef, Linder Jozef , Linder Ivan st., Linder Ivan ml.
Vo funkcii pokladníka:
Buček Martin, Chrena Jozef, Maxián Vendelín, Kunštek Vendelín, Chrenová Jozefína Špetková Katarína.
Funkciu tajomníka
Od roku 1949 vykonával až do svojej smrti v roku 1998 Kleinedler Henrich, teda dlhých 49 rokov, po ňom funkciu prevzala Linderová Miroslava, Poláčková Tatiana.

V roku 1987 sme dostali od Mestského útvaru požiarnej ochrany z Bratislavy hasičské vozidlo typu Avia-31 s príslušenstvom a prenosnou motorovou striekačkou PPS 12. V roku 1994 zakúpila obec starostlivosťou vtedajšieho starostu obce pána Jozefa Zajíca hasičské vozidlo CAS 25 Š- 706 od ZŤS Malacky.

Výbor DHZ  sa začiatkom roka 1994 rozhodol zabezpečiť  zhotovenie nového práporu nakoľko jeho predchodca slúžil 69 rokov a bol už značne opotrebovaný. Preto sa výbor rozhodol nahradiť ho novým, ktorý za okrúhle tri mesiace zhotovili šikovné ruky našich členiek Anny Hajdínovej a Márie Bučkovej. Obraz svätého Floriána namaľoval výtvarník, tiež člen nášho zboru Jozef Chrena. Prápor bol vysvätený dňa 7.mája 1994.

Dňa 25.mája 1952 bola prevedená v našej obci prvá okrsková súťaž za účasti 6 družstiev. V roku 1955 dňa 15.mája sa konala druhá okrsková súťaž v našej obci, na ktorej sa už zúčastnilo 9 družstiev.

V usporiadaní súťaží sme nadviazali až v roku 2002, kedy sa uskutočnil prvý ročník súťaže o putovný pohár starostu obce Moravský Svätý Ján .
Zbor združuje súťažné družstvo mužov, žien, chlapcov a dievčat.
Od roku 2007 zbor usporadúva detskú pohárovú súťaž. Hneď v jej prvom ročníku sa podarilo domácim chlapcom skončiť na prvom mieste. V roku 2008 sa kolektív chlapcov prebojoval až na republikové kolo Hry Plameň, kde skončili na krásnom piatom mieste. Na okresnom kole hry Plameň v Prietrži skončili dievčatá na 1 mieste a vybojovali si postup na krajské kolo v Uníne kde obsadili 4 miesto. V roku 2013 na Okresnom kole, ktoré sa konalo na štadióne TJ Slavoj V Moravskom Svätom Jáne v tuhom boji sa muži umiestnili na 1 mieste a tým si zabezpečili postup na Krajské kolo v Horných Orešanoch, kde sa im darilo už o trošku menej ale nakoniec skončili na krásnom 2 mieste.
Najväčšie úspechy družstva dorasteniek boli v roku 1999 na republikovom kole v Piešťanoch kde skončili na 4 mieste. V roku v roku 2003 obsadili 2 miesto tiež na republikovom kole v Lipanoch. Ďalší úspech prišiel v roku 2005 taktiež na republikovom kole v Šuranoch kde dievčatá skončili na 4 mieste. V roku 2012 dorastenky na okresnom kole v Jablonici obsadili 1 miesto. Družstvo dorastencov si po víťazstve na okresnom kole v roku 2011 zabezpečilo postup na krajské kolo v Zlatých Klasoch, kde zase nesklamali a taktiež získali prvenstvo po čom ich čakali majstrovstvá Slovenskej republiky hasičského dorastu v Dubnici nad Váhom, kde obsadili krásne 5 miesto.

Zbor sa aktívne zapája do žitia v rámci celého okresu. Za svoje aktivity bol v roku 1992 a v roku 1993 vyhlásený ako najlepší v okrsku. V roku 1999 mu bola udelená medaila „Za mimoriadne zásluhy“. V roku 2004 mu prezídium DPO SR udelilo čestnú zástavu DPO SR pri príležitosti 125. výročia založenia zboru a v roku 2009 pri príležitosti osláv 130 výročia založenia zboru Stuhu k čestnej zástave. Zbor bol ocenený aj za cezhraničnú spoluprácu dňa 20.4.2013 dostal medailu za príkladnú prácu a 4.5.2013 pri príležitosti 125 výročia založenia zboru dobrovoľných hasičov v Dúbňanoch medailu za Spoluprácu.
Dobrovoľný hasičský zbor v Moravskom Svätom Jáne má vo svojich radoch štyroch členov s titulom Zaslúžilý člen Dobrovoľnej požiarnej ochrana SR aj keď dvaja z nich už bohužiaľ nie sú medzi nami čo nám je nesmierne ľúto sú to Henrich Kleinedler, ktorému bol titul udelený v Přibislavy a Michal Vávra ktorému bol titul udelený v roku 2007 v Žiline. Ďalšími členmi sú Jozef Švec ktorý titul prevzal v roku 2010 v Žiline a posledným je Linder Ivan st. ktorý si titul prevzal v roku 2012 taktiež v Žiline.

V roku 2009 boli zboru pridelené vozidlá Š 1203 zo Záchrannej brigády Hasičského a záchranného zboru v Žiline a CAS K 101 L z KR HaZZ v Košiciach. Dňa 14.11.2010 zbor získal ďalšie vozidlo a to CAS 32 T 815 z OR HaZZ v Senici. Hasičské vozidlo CAS 25 Š 706, ktoré slúžilo zboru 17 rokov bolo predané Dobrovoľnému hasičskému zboru Podbranč Dolná Dolina.

Najväčšiu udalosť za posledné roky zbor zažil na konci  roku 2011, kedy prichádza k rekonštrukcii hasičskej zbrojnice. Rekonštrukcia bola financovaná z prostriedkov európskej únie za spoluúčasti obce. Kolaudácia hasičskej zbrojnice bola dňa 26.10.2012. Slávnostné otvorenie zrekonštruovanej hasičskej zbrojnice bolo dňa 20.4.2013 za účasti vzácnych hostí a to prezidenta DPO SR PhDr. Ladislava Petehö, generálneho sekretára DPO SR Vendelína Horvátha , starostu obce Antona Emricha, riaditeľa KR HaZZ Trnava JUDr. Vojtecha Valkoviča, predsedníčky KV DPO Trnava Marti Hurbanisovej, okresného veliteľa Ing. Ondreja Hurbanisa, našich priateľov hasičov z Dubňan, a ostatných, ktorý boli na túto slávnosť pozvaný.

Zbor žije i kultúrnym životom. Každoročne usporadúva hasičský ples v KD. Taktiež napomáha pri kultúrnych akciách obce ako sú stavanie máje, Svätojánsky jarmok a ďalšie akcie.

Zloženie výboru DHZ Moravský Svätý Ján

Zloženie výboru DHZ Moravský Svätý Ján

Funkcia

Meno a priezvisko

Rok. narod.

Adresa a PSČ

Tel. číslo

E – mail

Predseda

DHZ

Ivan

Linder st.

1952

Staničná 252

Moravský Svätý Ján 908 71

0905

828 522

ivan.linder52@gmail.com
Podpredseda

Veliteľ DHZ

Ivan

Linder

1977

Nová 859

Moravský Svätý Ján 908 71

0949

471 358

linder.ivan77@gmail.com
Podpredseda prevencie Michal

Gašpar

1984

Ružová 183

Moravský Svätý Ján 908 71

0902 165 666 gasmichal @ zoznam.sk
Tajomník Tatiana Poláčková

1980

Hlavná 424

Moravský Svätý Ján 908 71

0915

456 805

tatianka881

@azet.sk

Pokladník Katarína

Špetková

1982

Pri Studienke 643

Moravský Svätý Ján 908 71

0907 784 403 kspetkova @azet.sk
Referent mládeže Zuzana

Poláčková

1994

Hlavná 424

Moravský Svätý Ján 908 71

0907 178 225 zuzu90871

@azet.sk

Strojník Vladimír

Miholek

1954

Nová 344

Moravský Svätý Ján 908 71

0903 438 780
Organizačný referent Eva

Miholková

1958

Nová 344

Moravský Svätý Ján 908 71

0903 441 415
Hospodár Stanislav

Linder

1983

Staničná 252

Moravský Svätý Ján 908 71

0905 665 285 stanislavlinder@gmail.com
Člen

výboru

Ján

Knotek

1994

Habánský dvor 574

Moravský Svätý Ján 908 71

0944

294 716

knotek_ jan

@yahoo.com

Člen

výboru

Tibor

Macejka

1984

Nová 337

Moravský Svätý Ján 908 71

0908 607 011 tibor.macejka@gmail.com
Člen

výboru

Fodor

Tomáš

1993

Riadok 79

Moravský Svätý Ján 908 71

0908

603 550

fosfor17

@azet.sk

Člen

výboru

Peter

Rozsypal

1993

Moravský Svätý Ján 908 71 0907 124 984

Revízna komisia

Predseda revízor Helena Zajícová

1943

Pláňavská cesta 91

Moravský Svätý Ján 908 71

0907 021 876
Revízor Alojz

Skala

1950

142

Moravský Svätý Ján 908 71

034

7770368

Revízor František

Špetko

1947

Pri studienke 643

Moravský Svätý Ján 908 71

034 7770506
Revízor Jozefína

Ježková

1933

Hlavná 441

Moravský Svätý Ján 908 71

0908 616 968
Revízor Ľubica

Mračnová

1977

Riadok 78

Moravský Svätý Ján 908 71

0908 555 491

 

hasičňa