Rozpočet obce na rok 2020

Rozpočet obce Moravský Svätý Ján sa podľa § 10 ods. 3 zákona č. 583/2004  o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov vz. n. p. člení na:

a) bežné príjmy a bežné výdavky (ďalej len “bežný rozpočet”),
b) kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (ďalej len “kapitálový rozpočet”),
c) finančné operácie

Príjmová časť rozpočtu na rok 2020 bola zostavená za predpokladu reálne dosiahnuteľných príjmov, pričom sa vychádzalo z predpokladaného plnenia príjmov v roku 2019.

ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE

2019

Prejsť na panel nástrojov