Ochrana osobných údajov

INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV – OBEC MORAVSKÝ SVÄTÝ JÁN

1. IDENTIFIKÁCIA PREVÁDZKOVATEĽA A VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Tieto informácie o spracúvaní osobných údajov (ďalej aj ako „Zásady“) obsahujú informácie o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom, ktorým je pri spracúvaní Vašich osobných údajov Obec Moravský Svätý Ján, sídlom: č. d. 803, 908 71 Moravský Svätý Ján, IČO: 00 309 737 (ďalej aj ako „Prevádzkovateľ“), a ku ktorému dochádza (i) pri výkone jeho pôsobnosti a právomocí ako orgánu verejnej moci, ak nie je ďalej ustanovené inak a (ii) pri prevádzke webovej stránky www.moravskysvatyjan.sk.

Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady Európskej Únie 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej ako „Nariadenie“), so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „Zákon“), prípadne s inými predpismi o ochrane osobných údajov (ďalej ako „Predpisy o ochrane osobných údajov“).

Prevádzkovateľ získava osobné údaje priamo od Vás ako dotknutej osoby (ďalej aj ako „dotknutá osoba“) alebo od inej osoby, ktorá nám poskytne Vaše osobné údaje. Môže tak nastať situácia, kedy Prevádzkovateľ získa osobné údaje aj od inej osoby, ako priamo od Vás. Tieto Zásady ochrany osobných údajov, ktorými si Prevádzkovateľ plní svoju informačnú povinnosť, poskytujú informácie všetkým dotknutým osobám, a to ako v zmysle čl. 13 Nariadenia, tak aj v zmysle čl. 14 Nariadenia.

Všetky osobné údaje, ktoré o Vás Prevádzkovateľ ako o dotknutej osobe spracováva, sú spracovávané iba pre odôvodnené účely, po obmedzenú dobu a s využitím maximálnej možnej miery zabezpečenia, k čomu Prevádzkovateľ zároveň prijal príslušnú internú dokumentáciu o ochrane osobných údajov, vrátane bezpečnostných opatrenia v primeranom rozsahu. Ochrana Vašich osobných údajov je jednou z našich priorít ako Prevádzkovateľa, pričom v tomto dokumente, a jeho prílohách, nájdete informácie o tom, aké osobné údaje o Vás spracovávame, za akým konkrétnym účelom, na akom právnom základe, komu môžeme Vaše osobné údaje poskytovať a predovšetkým aké máte v súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov práva.

Kontaktné údaje Prevádzkovateľa – Prevádzkovateľa a jeho zodpovednú osobu pre oblasť spracúvania a ochrany osobných údajov môžete kontaktovať vo veciach týkajúcich spracúvania a ochrany  osobných údajov na adrese Obec Moravský Svätý Ján, č. d. 803, 908 71 Moravský Svätý Ján, alebo e-mailom na e-mailovej adrese zodpovedna.osoba@obecmoravskysvatyjan.sk.

2. INFORMÁCIE K SPRACOVATEĽSKÝM OPERÁCIÁM

Vaše osobné údaje Prevádzkovateľ spracúva v súlade so zásadami Predpisov o ochrane osobných údajov, a to na účely spracúvania podrobne špecifikované v dokumentoch vymenovaných nižšie, menovite:

 

Kedy je Prevádzkovateľ vo všeobecnosti oprávnený spracúvať Vaše osobné údaje ?

Plnenie zmluvných povinností – Vaše osobné údaje spracúvame pri plnení zmluvy, ak sme s Vami v postavení dotknutej osoby uzatvorili zmluvu, a to v rozsahu potrebnom k plneniu zmluvných povinností;

Plnenie zákonných povinností – Vo väčšine prípadov však spracúvame Vaše osobné údaje pri plnení našich zákonných povinností, resp. povinností, ktoré nám vyplývajú z príslušných právnych predpisov a sme povinní ich plniť. Týmito zákonnými povinnosťami sú napr. povinnosti vyplývajúce z  predpisov o účtovníctve, z predpisov upravujúcich evidenciu obyvateľov, poskytovanie sociálnych služieb a mnohé ďalšie;

Plnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej Prevádzkovateľovi – V niektorých vymedzených prípadoch spracúvame Vaše osobné údaje pri plnení úloh realizovaných vo verejnom záujme., napr. pri motirovaní verejných priestranstiev kamerovým systémom za účelom ochrany verejného poriadku v obci alebo pri zabezpečovaní činnosti komisií obecného zastupiteľstva;

Oprávnený záujem – Vaše osobné údaje spracúvame aj na základe oprávneného záujmu, výlučne v prípadoch, ak je spracovávanie nevyhnutné na sledovanie našich oprávnených záujmov alebo oprávnených záujmov tretej strany, a ak nad týmito záujmami neprevažujú Vaše záujmy alebo Vaše základné práva a slobody. Oprávnený záujem aplikujeme napr. pri vyhotovovaní a zverejňovaní fotografií z verejných podujatí organizovaných v obci;

Súhlas – v určitých prípadoch môžeme spracúvať Vaše osobné údaje aj na základe súhlasu, ktorý si od Vás vopred vyžiadame. Udelený súhlas môžete kedykoľvek odvolať, napr. pri vyhotovovaní a zverejňovaní zrejmých obrazových podobizní občanov alebo iných dotknutých osôb na fotografiách.

3. KATEGÓRIE OSOBNÝCH ÚDAJOV, KATEGÓRIE DOTKNUTÝCH OSÔB A DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré sú potrebné na spracovávanie osobných údajov vždy v súlade so zásadou minimalizácie tak, aby Prevádzkovateľ mohol realizovať spracúvanie osobných údajov na vopred určený účel, vždy však v závislosti od stanoveného právneho základu. To znamená, že od vás nevyžadujeme osobné údaje, ktoré nie sú na konkrétny účel spracúvania potrebné (resp. ktorých spracúvanie nám ako obci neukladá príslušný právny predpis). Prevádzkovateľ v niektorých zákonom vyžadovaných prípadoch spracováva okrem priamo určených dotknutých osôb aj osobné údaje ich rodinných príslušníkov (napr. Vašich manželov / manželiek, iných blízkych osôb pri posudzovaní oprávnenosti žiadosti o pridelenie nájomného bytu v obci).

Pri právnych základoch spracovávania osobných údajov, kde plní Prevádzkovateľ zmluvné povinnosti alebo zákonné povinnosti sú osobné údaje, ktoré Prevádzkovateľ spracováva, prevažne špecifikované v právnych predpisoch. Pri spracovávaní osobných údajov, kde je právnym základom plnenie úlohy vo verejnom záujme, súhlas alebo oprávnený záujem, stanovuje kategórie spracovávaných osobných údajov Prevádzkovateľ.

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje v závislosti od účelu spracovávania osobných údajov. Pri dobe uchovávania zohľadňuje Prevádzkovateľ zásadu minimalizácie uchovávania osobných údajov, t. j. spracováva osobné údaje výlučne počas doby, počas ktorej je uchovávanie osobných údajov nevyhnutné a po uplynutí tejto doby osobné údaje vymazáva. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje počas doby, ktorá je v súlade s platnými právnymi predpismi stanovená v registratúrnom pláne Prevádzkovateľa a v Zázname o spracovateľských činnostiach a napĺňa požiadavku minimalizácie uchovávania osobných údajov.

Podrobné informácie o kategóriách spracúvaných osobných údajov, konkrétnych kategóriách dotknutých osôb v závislosti od určeného účelu spracúvania, ako aj o stanovených dobách uchovávania osobných údajov, nájdete v dokumentoch, ktoré tvoria prílohu týchto Zásad a odkazy na ne sú uvedené v článku 2. vyššie. V prípade Vašej požiadavky Vám tiež kedykoľvek poskytneme informácie o dobe uchovávania osobných údajov, ktorá je stanovená v registratúrnom pláne Prevádzkovateľa.

4. PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB

Ochrana Vašich osobných údajov ako Dotknutých osôb sa spravuje ustanoveniami Nariadenia, pričom prostredníctvom žiadosti môžete u Prevádzkovateľa realizovať vaše práva, ktorými sú:

Právo na prístup – Ako dotknutá osoba máte právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či spracúva Vaše osobné údaje a ak áno, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie podľa článku 15 Nariadenia. Prevádzkovateľ Vám poskytne kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Ak podáte žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie Vám Prevádzkovateľ poskytne v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ nepožiadate o iný spôsob.

 

Právo na opravu – Na zabezpečenie presnosti, úplnosti a aktuálnosti Vašich osobných údajov prijal Prevádzkovateľ primerané opatrenia. Ako dotknutá osoba máte právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil Vaše nesprávne osobné údaje alebo doplnil Vaše neúplné osobné údaje.

 

Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“) – Taktiež máte právo dosiahnuť u Prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie Vašich osobných údajov, ak sú splnené určité podmienky, napríklad v prípade, ak osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré ich Prevádzkovateľ získal alebo spracúval. Toto Vaše právo je však potrebné posudzovať individuálne, keďže môže nastať situácia, kedy Prevádzkovateľovi vo výmaze osobných údajov bránia iné okolnosti (napríklad zákonná povinnosť Prevádzkovateľa). To znamená, že v takom prípade nebude môcť Prevádzkovateľ vyhovieť Vašej žiadosti o vymazanie osobných údajov.

 

Právo na obmedzenie spracúvania – Taktiež máte právo na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie Vašich osobných údajov. Bude tomu tak napríklad v prípade, ak napadnete správnosť osobných údajov alebo ak je spracúvanie protizákonné a žiadate o obmedzenie spracúvania, prípadne ak Prevádzkovateľ už nepotrebuje Vaše osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Prevádzkovateľ obmedzí spracúvanie Vašich osobných údajov, ak o to požiadate.

 

 

Právo na prenosnosť údajov – Za určitých okolností máte právo na prenos osobných údajov inému prevádzkovateľovi, ktorého určíte. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré Prevádzkovateľ spracúva na základe súhlasu, ktorý ste Prevádzkovateľovi udelili, na  základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán alebo v prípade, ak Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje automatizovanými prostriedkami. Právo podať sťažnosť alebo podnet – V prípade, ak máte pocit, že sú Vaše osobné údaje spracúvané v rozpore s platnými právnymi predpismi, môžete sa so sťažnosťou obrátiť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; webové sídlo: dataprotection.gov.sk, tel. číslo: 02 3231 3214; e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

 

 

PRÁVO NAMIETAŤ – Máte právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, napríklad v prípade, ak Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu alebo pri spracúvaní, v rámci ktorého dochádza k profilovaniu. Ak podáte námietku voči takémuto spracúvaniu osobných údajov, Prevádzkovateľ nebude Vaše osobné údaje ďalej spracúvať, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na ďalšie spracúvanie Vašich osobných údajov.

 

PRÁVO ODVOLAŤ SÚHLAS – Ak Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu, máte právo udelený súhlas kedykoľvek odvolať rovnakou formou, ako ste ho udelili. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vykonaného pred odvolaním súhlasu.

 

Vaše práva uvedené v tabuľke vyššie si môžete uplatniť voči Prevádzkovateľa prostredníctvom kontaktných adries uvedených v úvode tohto dokumentu. Odpoveď na uplatnenie Vašich práv Vám poskytne Prevádzkovateľ bezplatne. V prípade opakovanej, nedôvodnej alebo neprimeranej žiadosti o uplatnenie Vašich práv je Prevádzkovateľ oprávnený  účtovať za poskytnutie informácií primeraný poplatok.  Odpoveď Vám Prevádzkovateľ poskytne do 1 mesiaca odo dňa, kedy ste si uplatnili Vaše práva. V určitých prípadoch je Prevádzkovateľ oprávnený túto lehotu predĺžiť, a to v prípade vysokého počtu a komplexnosti žiadostí dotknutých osôb, najviac však o 2 mesiace. O predĺžení lehoty Vás bude Prevádzkovateľ vždy informovať.

5. AKÉ SUBJEKTY MAJÚ PRÍSTUP K VAŠIM OSOBNÝM ÚDAJOM – PRÍJEMCOVIA A PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté rôznym tretím stranám (orgánom verejnej moci)  – orgánom štátnej správy, napr. správcovi dane, súdom, orgánom činným v trestnom konaní, Úradu na ochranu osobných údajov a pod., ktoré sú oprávnené spracúvať osobné údaje získané Prevádzkovateľom, a to vždy na základe konkrétnych právnych predpisov.

Prevádzkovateľ poskytuje v niektorých prípadoch Vaše osobné údaje aj svojím sprostredkovateľom – dodávateľom, ktorý mu poskytujú rôzne služby, ktoré zahŕňajú aj spracúvanie osobných údajov. K aktuálnym sprostredkovateľom Prevádzkovateľa patrí spoločnosti zabezpečujúca služby v oblasti správy webovej stránky a jej hostingu.  Prevádzkovateľ má uzatvorené zmluvy o poverení so spracúvaním osobných údajov so svojimi sprostredkovateľmi a vedie zoznam svojich sprostredkovateľov. Prevádzkovateľ využíva výlučne sprostredkovateľov, ktorí prijali primerané technické a bezpečnostné opatrenia, prostredníctvom ktorých sú splnené požiadavky Predpisov o ochrane osobných údajov k bezpečnému spracovávaniu vašich osobných údajov.

K príjemcom Vašich osobných údajov môžu patriť aj (i) Európsky prevádzkovateľ sociálnej siete Facebook a INSTAGRAM, v prípade ak udelíte Prevádzkovateľovi súhlas so zverejnením Vašej fotografie na profile Prevádzkovateľa na uvedených sociálnych sieťach a (i) Európska pobočka spoločnosti Google, LLC, v prípade a výlučne v súvislosti s používaním súborov cookies na webovej stránke Prevádzkovateľa (ak na ich ukladanie, v súlade s tam uvedenými informáciami, dáte svoj súhlas).

V spojitosti s vyššie uvedeným môže prísť k prenosu Vašich osobných údajov do USA, spoločnostiam Meta Inc., ako materskej spoločnosti prevádzkovateľa uvedených sociálnych sietí a spoločnosti Google, LLC, a to na základe tam platných právnych predpisov. Prenos Vašich osobných údajov je vo vyššie uvedených prípadoch zabezpečený pomocou primeraných prostriedkov zabezpečenia prenosu v súlade s Predpismi o ochrane osobných údajov (najmä prostredníctvom štandardných zmluvných doložiek pre prenos osobných údajov do tretích krajín, ktoré sú súčasťou podmienok používania vyššie uvedenej sociálnej sietí).

Vaše osobné údaje nie sú spracúvané profilovaním alebo inou formou automatizovaného individuálneho rozhodovania, na základe ktorého by prichádzalo k vyhodnocovaniu Vašich osobných aspektov.

6. PLATNOSŤ

Tieto aktualizované Zásady sú platné a účinné od 21.07.2022.  V prípade zmeny týchto Zásad ochrany osobných údajov Vás Prevádzkovateľ o zmenách vopred zodpovedajúcim spôsobom oboznámi.