O obci

Obec Moravský Svätý Ján je prosperujúcou a modernou obcou, má dobre vybudovanú infraštruktúru, ktorá zabezpečuje občanom všetky potrebné služby. V obci má sídlo viacero právnických a fyzických osôb, podnikateľských subjektov, ktorým sa obec snaží vytvárať vhodné podmienky pre svoju činnosť. Títo tiež vytvárajú pracovné miesta, hlavne v oblasti stavebnej činnosti, v obchode a službách. V obci sa v posledných rokoch z fondov EÚ uskutočnili významné úpravy a rekonštrukcie: v roku 2005 bol známy pontónový most cez rieku Moravu nahradený pevným mostom, v roku 2010 bola ukončená rekonštrukcia námestia a tiež športový areál. V obci sa rôznym úspechom tešia športové kluby: ŠK Jáňan, Tenisový klub, TJ Slavoj a Záhoráci v pohybe. Aktívne sú aj iné združenia a miestne organizácie: Jednota dôchodcov, Poľovnícky zväz, Rybársky zväz, OZ 90871.sk, EkoJany. Tradičnými podujatiami v obci sú: letný a jesenný svätojánsky jarmok, Habánske hody, Memoriál Mgr. Vlastimila Šimka či Splav Dyje a Moravy.

Od roku 1948 je otvorená Základná škola, ktorá je spoločná i pre obec Sekule a navštevuje ju viac ako 400 detí. V roku 1987 bola daná do prevádzky Materská škola pre 120 detí, ktorú si občania vybudovali svojpomocne. Z dôvodu nízkej pôrodnosti v posledných rokoch je jej kapacita poddimenzovaná. Obec v jej priestoroch zriadila Klub dôchodcov, ktorý veľmi dobre pracuje najmä vďaka miestnym dôchodkyniam. V roku 1984 bol ukončený a odovzdaný do prevádzky Kultúrny dom, kde je okrem spoločenskej sály aj kino a miestna knižnica. Navštevujú ju predovšetkým deti a starší občania. V Kultúrnom dome má sídlo aj Obecný úrad. V sedemdesiatych rokoch bol v obci vybudovaný Dom služieb. a Hasičská zbrojnica, ktorá bola neskôr rekonštruovaná a rozšírená pre požiarnu techniku. Dom služieb je v súčasnosti v súkromných rukách a svojmu pôvodnému účelu slúži iba symbolicky. Postavilo sa veľa nových domov, nových ulíc a počet obyvateľov pomaly ,ale predsa rastie, čo je dôkazom dobrých podmienok k bývaniu a životu vôbec. Po roku 1990 novozvolené Obecné zastupiteľstvo posúdilo potreby a možnosti obce a boli prijaté zásadné smery rozvoja, ktoré sa obec snaží i napriek veľkým finančným problémom realizovať.

Obec je plynofikovaná na 100 %. Má vybudované bezprašné miestne komunikácie, chodníky, ktoré už potrebujú obnovu a opravy hlavne asfaltových kobercov, čo je pri dnešných príjmoch obce prakticky nemožné zabezpečiť. Najväčším problémom bola pitná voda a kanalizácia s ČOV pre zabezpečenie kvalitného životného prostredia. V roku 2006 bol dobudovaný vodovod pre celú obec, kanalizácia v obci je vybudovaná takmer na 50%, spoločnú ČOV využíva aj susedná obec Sekule. V budúcnosti by sa mohla do ČOV napojiť aj obec Borský Svätý Jur.

V septembri 1993 bola skolaudovaná najpotrebnejšia stavba v obci Dom smútku v hodnote 2,3 mil. Sk, čo občania vysoko hodnotia. V rokoch 1994 – 1995 sa obnovila fasáda kostola, vnútorná maľba, nové osvetlenie, ozvučenie a kúrenie, opravil sa Habánsky kostol a ďalšie sakrálne objekty v obci, všetko z vlastných zdrojov a príspevkov občanov.

Dobré podmienky k svojej činnosti má Telovýchovná jednota Slavoj, ktorá má dve futbalové ihriská, sociálne zariadenie s tribúnou a turistickou ubytovňou. V súťažiach sú dve mládežnícke družstvá a mužstvo dospelých, ktorí hrajú v V. lige. V areáli štadióna sú tiež tenisové kurty, vrátane klubových miestností, ktoré sú využívané nielen členmi tenisového klubu, ale dajú sa aj prenajímať pre širšiu verejnosť. Potešujúce je , že športové aktivity sa neobmedzujú len na tieto dva tradičné druhy, ale začína sa v obci formovať stolnotenisový klub, pri základnej škole funguje volejbalový krúžok, aktivujú sa miestni cykloturisti a vodáci.

Podobne ako všetky obce i naša zápasí s radom problémov a nielen finančných, ktoré sa snažíme vyriešiť. Je aj otázkou legislatívy ako obciam pomáhať a pripravovať im podmienky k zabezpečovaniu spokojného a zdravého života občanov. Otázka dobrých legislatívnych noriem je záležitosťou najmä štátu.

Za celú dobu existencie obce Moravský Svätý Ján sme ju za pomoci občanov postupne dobudovávali a skrášľovali, aby sme sa v rodnej obci cítili skutočne dobre , skutočne doma. Ale nielen my, jej občania , ale aj všetci, ktorí našu obec navštívia. boli hrdí na svoju minulosť i prítomnosť a vytvárali lepšie podmienky k životu pre budúce generácie. Všetkým, ktorí pomáhali a pomáhajú aj teraz našu obec zveľaďovať, budovať a skrášľovať patrí za túto záslužnú prácu veľká vďaka.