O obci

Obec Moravský Svätý Ján je prosperujúcou a modernou obcou, má dobre vybudovanú infraštruktúru, ktorá zabezpečuje občanom všetky potrebné služby. V obci má sídlo viacero právnických a fyzických osôb, podnikateľských subjektov, ktorým sa obec snaží vytvárať vhodné podmienky pre svoju činnosť. Títo tiež vytvárajú pracovné miesta, hlavne v oblasti stavebnej činnosti, v obchode a službách. V obci sa v posledných rokoch z fondov EÚ uskutočnili významné úpravy a rekonštrukcie: v roku 2005 bol známy pontónový most cez rieku Moravu nahradený pevným mostom, v roku 2010 bola ukončená rekonštrukcia námestia a tiež športový areál. V obci sa rôznym úspechom tešia športové kluby: ŠK Jáňan, Tenisový klub, TJ Slavoj a Záhoráci v pohybe. Aktívne sú aj iné združenia a miestne organizácie: Jednota dôchodcov, Poľovnícky zväz, Rybársky zväz, OZ 90871.sk, EkoJany. Tradičnými podujatiami v obci sú: letný a jesenný svätojánsky jarmok, Habánske hody, Memoriál Mgr. Vlastimila Šimka či Splav Dyje a Moravy.

Od roku 1948 je otvorená Základná škola, ktorá je spoločná i pre obec Sekule a navštevuje ju viac ako 400 detí. V roku 1987 bola daná do prevádzky Materská škola pre 120 detí, ktorú si občania vybudovali svojpomocne. Z dôvodu nízkej pôrodnosti v posledných rokoch je jej kapacita poddimenzovaná. Obec v jej priestoroch zriadila Klub dôchodcov, ktorý veľmi dobre pracuje najmä vďaka miestnym dôchodkyniam. V roku 1984 bol ukončený a odovzdaný do prevádzky Kultúrny dom, kde je okrem spoločenskej sály aj kino a miestna knižnica. Navštevujú ju predovšetkým deti a starší občania. V Kultúrnom dome má sídlo aj Obecný úrad. V sedemdesiatych rokoch bol v obci vybudovaný Dom služieb. a Hasičská zbrojnica, ktorá bola neskôr rekonštruovaná a rozšírená pre požiarnu techniku. Dom služieb je v súčasnosti v súkromných rukách a svojmu pôvodnému účelu slúži iba symbolicky. Postavilo sa veľa nových domov, nových ulíc a počet obyvateľov pomaly ,ale predsa rastie, čo je dôkazom dobrých podmienok k bývaniu a životu vôbec. Po roku 1990 novozvolené Obecné zastupiteľstvo posúdilo potreby a možnosti obce a boli prijaté zásadné smery rozvoja, ktoré sa obec snaží i napriek veľkým finančným problémom realizovať.

Obec je plynofikovaná na 100 %. Má vybudované bezprašné miestne komunikácie, chodníky, ktoré už potrebujú obnovu a opravy hlavne asfaltových kobercov, čo je pri dnešných príjmoch obce prakticky nemožné zabezpečiť. Najväčším problémom bola pitná voda a kanalizácia s ČOV pre zabezpečenie kvalitného životného prostredia. V roku 2006 bol dobudovaný vodovod pre celú obec, kanalizácia v obci je vybudovaná takmer na 50%, spoločnú ČOV využíva aj susedná obec Sekule. V budúcnosti by sa mohla do ČOV napojiť aj obec Borský Svätý Jur.

V septembri 1993 bola skolaudovaná najpotrebnejšia stavba v obci Dom smútku v hodnote 2,3 mil. Sk, čo občania vysoko hodnotia. V rokoch 1994 – 1995 sa obnovila fasáda kostola, vnútorná maľba, nové osvetlenie, ozvučenie a kúrenie, opravil sa Habánsky kostol a ďalšie sakrálne objekty v obci, všetko z vlastných zdrojov a príspevkov občanov.

Dobré podmienky k svojej činnosti má Telovýchovná jednota Slavoj, ktorá má dve futbalové ihriská, sociálne zariadenie s tribúnou a turistickou ubytovňou. V súťažiach sú dve mládežnícke družstvá a mužstvo dospelých, ktorí hrajú v V. lige. V areáli štadióna sú tiež tenisové kurty, vrátane klubových miestností, ktoré sú využívané nielen členmi tenisového klubu, ale dajú sa aj prenajímať pre širšiu verejnosť. Potešujúce je , že športové aktivity sa neobmedzujú len na tieto dva tradičné druhy, ale začína sa v obci formovať stolnotenisový klub, pri základnej škole funguje volejbalový krúžok, aktivujú sa miestni cykloturisti a vodáci.

Podobne ako všetky obce i naša zápasí s radom problémov a nielen finančných, ktoré sa snažíme vyriešiť. Je aj otázkou legislatívy ako obciam pomáhať a pripravovať im podmienky k zabezpečovaniu spokojného a zdravého života občanov. Otázka dobrých legislatívnych noriem je záležitosťou najmä štátu.

Za celú dobu existencie obce Moravský Svätý Ján sme ju za pomoci občanov postupne dobudovávali a skrášľovali, aby sme sa v rodnej obci cítili skutočne dobre , skutočne doma. Ale nielen my, jej občania , ale aj všetci, ktorí našu obec navštívia. boli hrdí na svoju minulosť i prítomnosť a vytvárali lepšie podmienky k životu pre budúce generácie. Všetkým, ktorí pomáhali a pomáhajú aj teraz našu obec zveľaďovať, budovať a skrášľovať patrí za túto záslužnú prácu veľká vďaka.

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Prejsť na panel nástrojov