Uzavretie manželstva

Žiadosť o uzavretie manželstva podávajú osobne obaja partneri na matričnom úrade, kde má jeden z partnerov trvalý pobyt. Na žiadosť snúbencov môže príslušný matričný úrad povoliť uzatvorenie manželstva pred iným matričným úradom. Ak sa jedná o cirkevný sobáš, žiadosť o uzavretie manželstva podávajú snúbenci na matričnom úrade, kde sídli farský úrad, bez ohľadu na trvalý pobyt snúbencov.
Po uzavretí manželstva vystaví matrika sobášny list a vykoná zápis do knihy manželstiev.

K žiadosti o uzavretie manželstva je potrebné predložiť tieto doklady:

  • vyplnenú žiadosť na uzavretie manželstva, ktorú si snúbenci vyžiadajú na matrike
  • platné občianske preukazy snúbencov
  • rodné listy snúbencov
  • ovdovelý snúbenec predloží úmrtný list manžela
  • rozvedený snúbenec predloží právoplatné súdne rozhodnutie o rozvode skoršieho manželstva
  • maloletý snúbenec predloží právoplatné rozhodnutie súdu o povolení uzavrieť manželstvo
  • povolenie na uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá trvalý pobyt v matričnom obvode
  • ak je jeden zo snúbencov cudzinec, predloží ďalšie doklady podľa informácie matrikára, pretože každý prípad sa posudzuje individuálne

 

Doklady na uzavretie manželstva predkladajú snúbenci na matričnom úrade bez ohľadu na to, či bude manželstvo uzavreté pred orgánom štátu, alebo cirkvi.

Správne poplatky pri uzavretí manželstva:

  • ak má aspoň jeden zo snúbencov trvalý pobyt v matričnom obvode – bez poplatku
  • povolenie uzatvoriť manželstvo na inom než príslušnom matričnom úrade štátnymi občanmi SR – 20 €
  • uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom štátnymi občanmi SR – 20 €
  • povolenie uzatvoriť manželstvo mimo určenej doby – 20 €
  • povolenie uzatvoriť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti – 70 €
  • povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štát. občanom SR a cudzincom alebo cudzincami – 35 €
  • uzavretie manželstva medzi štátnym občanom SR a cudzincom – 70 €
  • uzavretie manželstva medzi cudzincami – 200 €
  • uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území SR trvalý pobyt – 200 €

 

Vybavuje
Kristína Mišovičová
email: kristina.misovicova@moravskysvatyjan.sk
tel: 034/ 777 0 121

Sledujte nás na Facebooku