Stavebné povolenie

Potrebné doklady

  1. Aktuálne (originálne alebo overené) doklady, ktorými sa preukazujú vlastnícke, alebo iné práva k pozemkom a stavbám (alebo bytom), ktoré stavebníka oprávňujú stavbu uskutočniť – List vlastníctva z katastra.
  2. Kópia z katastrálnej mapy – vydá Správa katastra.
  3. Projektová dokumentácia stavby v dvoch vyhotoveniach v súlade s § 9 vyhl. č.453/2000 Z.z. vypracovaná oprávnenou osobou (§ 45 a § 46 stavebného zákona).
  4. Doklady o rokovaní s orgánmi štátnej správy (podľa povahy napr. RÚVZ, OR HaZZ, Pamiatkový úrad, správcovia inžinierskych sietí, technická inšpekcia, atď.), s obcou a s účastníkmi stavebného konania.
  5. Územné rozhodnutie, pokiaľ bolo vydané (bežná fotokópia).
  6. Vyhlásenie kvalifikovanej osoby (stavebný dozor) u svojpomocne uskutočňovanej stavbe, že bude vykonávať dozor nad stavbou, ak stavebník nie je sám spôsobilý (§44 stavebného zákona).
  7. Pri dodávateľsky uskutočňovaných stavbách musí byť predložená kópia oprávnenia dodávateľa na uskutočňovanie stavieb a kópia dokladu oprávnenej osoby za dodávateľa – stavbyvedúceho (§ 44 ods.1 a § 45 ods.5 stavebného zákona).
  8. Rozsah prípadných ďalších dokladov určí stavebný úrad.

Správny poplatok
Správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch sa platí v hotovosti v pokladni mesta Senica.

Vybavuje
Ing.Ľubomír Planka
tel: 034/ 651 2642

Mesto Senica – Spoločný obecný úrad
Štefánikova 1408/56
905 01 Senica

 

 

 

Sledujte nás na Facebooku