Dodatok č. 1 k VZN č. 8-2011 o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu, o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavby

Sledujte nás na Facebooku