Stavebný úrad

(1) Žiadosť o stavebné povolenie obsahuje:
a) meno, priezvisko (názov) a adresu (sídlo) stavebníka,
b) druh, účel a miesto stavby, predpokladaný termín dokončenia stavby a pri dočasnej stavbe dobu jej trvania,
c) parcelné čísla a druhy (kultúry) stavebného pozemku s uvedením vlastníckych alebo iných práv podľa katastra nehnuteľností a parcelné čísla susedných pozemkov, ktoré sa majú použiť ako stavenisko,
d) meno, priezvisko (názov) a adresu (sídlo) projektanta,
e) údaj o tom, či stavbu uskutoční zhotoviteľ, alebo sa uskutoční svojpomocou,
f) základné údaje o stavbe, jej členení, technickom alebo výrobnom zariadení,
budúcej prevádzke a jej vplyve na životné prostredie a zdravie ľudí a o súvisiacich opatreniach,
g) zoznam účastníkov stavebného konania, ktorí sú stavebníkovi známi.

 

(2) K žiadosti o stavebné povolenie sa prikladajú:
a) Doklady, ktorými stavebník preukazuje, že je vlastníkom pozemku alebo stavby, alebo má k pozemku či stavbe iné právo, ktoré ho oprávňuje zriadiť na pozemku požadovanú stavbu alebo vykonať zmenu stavby alebo udržiavacie práce na nej.
b) Projektová dokumentácia stavby (projekt stavby) vypracovaná oprávnenou osobou v troch vyhotoveniach. Ak ide o stavby podľa § 45 ods. 6 písm. a) zákona (ide o jednoduché a drobné stavby), postačí dokumentácia vypracovaná osobou s príslušným odborným vzdelaním.
c) Rozhodnutia, stanoviská, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy a obce.
d) Doklady o rokovaniach s účastníkmi stavebného konania, ak sa konali pred podaním žiadosti.
e) Kópia všeobecne záväzného nariadenia o schválení územného plánu zóny, ak sa územné rozhodnutie nevyžaduje.
f) Ak ide o stavbu vykonávanú svojpomocou, vyhlásenie stavebného dozoru alebo kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať odborné vedenie uskutočňovania stavby.