Ihrisko. Pre teba.

Prevádzkový poriadok štadióna TJ Slavoj

spracovaný podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 1. ÚČEL

 2. Prevádzkový poriadok je spracovaný v súlade s § 22 ods. 3 písm. c) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 3. Účelom prevádzkového poriadku je stanoviť práva a povinnosti osôb, zdržujúcich sa v priestoroch štadióna TJ Slavoj „ďalej len ihrisko“, a Obce Moravský Svätý Ján, ktorá je vlastníkom ihriska.
 4. Prevádzkový poriadok je záväzný pre všetky osoby, zabezpečujúce prevádzku, ako aj pre osoby, ktoré sa nachádzajú a vykonávajú výchovno–vzdelávaciu činnosť zameranú na športovú činnosť resp. rekreačno-športovú činnosť na ihrisku.
 1. DEFINÍCIA A CHARAKTERISTIKA ZARIADENIA

 1. Telovýchovným zariadením pre účely tohto prevádzkového poriadku je futbalové ihrisko, tréningové futbalové ihrisko, multifunkčné ihrisko s umelou trávou, volejbalové ihrisko a tréningová dráha pre hasičov.
 2. Ihrisko počas prevádzkového času poskytuje služby rekreačným športovcom, amatérskym resp. profesionálnym športovým klubom a verejnosti.
 1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽA

Vlastník zariadenia: Obec Moravský Svätý Ján, č.d. 803, 908 71 Moravský Svätý Ján
IČO: 00309737
tel. č.:  034 777 0 122
e-mail: obec@moravskysvatyjan.sk
Zodpovedná osoba: pracovník obce

 1. PREVÁDZKA IHRISKA

 1. Prevádzkový čas: pondelok – nedeľa: 06:00 – 22:00 hod.
 2. Prístup na hraciu plochu majú hráči vo veku od 3 rokov. Deťom do 10 rokov je vstup na ihrisko povolený iba v doprovode dospelej osoby. Rodičia alebo iný dospelý doprovod v plnom rozsahu zodpovedajú za sprevádzané deti.
 3. Každý hráč je povinný venovať hre zvýšenú opatrnosť a byť ohľaduplný, aby pri hre nedošlo k ohrozeniu ostatných hráčov alebo divákov.
 4. Pri porušení prevádzkového poriadku je správca oprávnený ukončiť predčasne hru a vyzvať hráčov na opustenie.
 5. Používanie ihriska je na vlastné nebezpečenstvo, obec nezodpovedá za prípadné úrazy spôsobené na ihrisku a jeho okolí.
 1. POVINNOSTI NÁVŠTEVNÍKOV IHRISKA

 1. Každý návštevník ihriska je povinný:
 • zoznámiť sa s prevádzkovým poriadkom a dodržiavať ho,
 • dodržiavať na ihrisku čistotu a hygienické predpisy,
 • dodržiavať pravidlá pre ochranu zdravia a predchádzať úrazom,
 • dodržiavať zákaz požívania alkoholu alebo iných omamných látok, pričom osobám pod vplyvom alkoholu alebo omamných látok nebude vstup na ihrisko povolený,
 • dodržiavať zákaz fajčenia,
 • okamžite nahlásiť správcovi ihriska akúkoľvek vadu alebo poškodenie hracích polí alebo súčastí hracích polí alebo ďalšieho vybavenia ihriska,
 • dodržiavať ďalšie pokyny správcu ihriska.
 1. Na ihrisku je zakázané:
 • vstupovať na hlavnú futbalovú hraciu plochu mimo organizovaný šport,
 • vstupovať na ihrisko bicyklom, motorkou alebo automobilom,
 • úmyselne poškodzovať ihrisko a súčasti hracích plôch,
 • znečisťovať ihrisko alebo okolie ihriska,
 • manipulovať s nebezpečnými predmetmi. 
 1. POVINNOSTI  SPRÁVCU  IHRISKA

Správca ihriska je povinný:

 • zabezpečovať čistotu a údržbu ihriska,
 • dbať o dodržiavanie bezpečnostných a protipožiarnych predpisov,
 • zabezpečiť prístupnú lekárničku,
 • viesť evidenciu údržby a opráv ihriska,
 • bezodkladne informovať vlastníka ihriska o hroziacich alebo vzniknutých škodách na majetku obce,
 • vytvárať čo najlepšie podmienky pre športovú činnosť,
 • kontrolovať dodržiavanie prevádzkového poriadku ihriska.

Tento prevádzkový poriadok bol prijatý 14.3. 2024.