Výrub drevín

Výrub drevín (stromy, kry, liany) je možné vykonať len v období vegetačného pokoja (1. október až 31. marec). Na výrub dreviny, až na výnimky, sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody, ktorým je obec.

Obec vydáva súhlas na výrub dreviny rastúcej mimo les (záhrada, zastavané plochy a nádvoria, trvalo trávny porast, orná pôda, ostatné plochy,  ovocné sady). V prípade že sa jedná o dreviny vedené na liste vlastníctva ako lesné pozemky, je potrebné povolenie lesného úradu.

 

Súhlas na výrub dreviny sa nevyžaduje ( Zákon č. 543/2002 Z.z. §47, ods.4 ) :

  1. na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, súvislé krovité porasty s výmerou do 10 m2 – v rámci zastavaného územia obce
  2. na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, ak rastú v súkromných záhradách a záhradkárskych osadách , a súvislé krovité porasty s výmerou do 20 m–  za hranicami zastavaného územia obce,
  3. pri obnove produkčných ovocných drevín, ak sa výsadba nových ovocných drevín uskutoční do 18 mesiacov odo dňa výrubu,
  4. pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka, alebo značnej škody na majetku
  5. ak oprávnenie alebo povinnosť výrubu vyplýva z osobitných predpisov.

 

Správny  poplatok :

Správny poplatok, ktorý je splatný pri podaní žiadosti (podľa položky 160 zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch znení noviel)
– fyzická osoba 10 €
– právnická osoba 100 €

 

Vybavuje
Katarína Špetková
email: katarina.spetkova@moravskysvatyjan.sk
tel: 034 777 0 121

 

Dokumenty na stiahnutie

 

Sledujte nás na Facebooku