Potvrdenie o trvalom pobyte k prvému občianskemu preukazu

Potvrdenie o trvalom pobyte k vydaniu prvého občianskeho preukazu občanovi, ktorý dovŕšil 15 rokov ohlasovňa vystaví  po predložení rodného listu.

Občan vydané potvrdenie o trvalom pobyte spolu s rodným listom predloží pri vybavovaní prvého OP na Okresnom riaditeľstve PZ v Senici. Toto potvrdenie je oslobodené od správneho poplatku.

Vybavuje:
Mária Prevajová
email: maria.prevajova@moravskysvatyjan.sk
tel: 034/777 0 122

Sledujte nás na Facebooku