Zmena mena a priezviska

Matričný úrad Moravský Svätý Ján vykonáva zmeny mena a priezviska, na ktoré nie je potrebné povolenie v zmysle § 7 ods. 1 a 2 zákona NR SR č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení neskorších noviel.

Sú to zmeny:

V zmysle § 7 ods. 1 – zmeny mena:
Povolenie na zmenu mena nie je potrebné, ak ide o zmenu:

 • cudzojazyčného mena na jeho slovenský ekvivalent a naopak,
 • mena dieťaťa po jeho právoplatnom osvojení,
 • mena z dôvodu zmeny pohlavia.

 

V zmysle § 7 ods. 1 – zmeny priezviska:
Povolenie na zmenu priezviska nie je potrebné, ak ide o zmenu:

 • po rozvode manželstva,
 • po nadobudnutí plnoletosti spočívajúcu v používaní len jedného z dvoch alebo viac priezvísk,
 • spočívajúcu v zápise ženského priezviska osoby inej ako slovenskej národnosti bez koncovky slovenského prechyľovania,
 • spočívajúcu v úprave priezviska v súlade so slovenským pravopisom,
 • dieťaťa po jeho právoplatnom osvojení,
 • z dôvodu zmeny pohlavia,
 • maloletého dieťaťa, ktorého rodičia uzavreli manželstvo po jeho narodení, na priezvisko určené pre ich ostatné deti,
 • maloletého dieťaťa, ktorého otec nie je známy, na priezvisko určené pre ostatné deti jeho matky a jej manžela.

Uvedené zmeny sa vykonávajú v matrike na základe písomného vyhlásenia osoby, o ktorej meno alebo priezvisko ide, alebo zákonného zástupcu.

Pri zmene mena alebo priezviska maloletého staršieho ako 15 rokov je potrebný aj jeho písomný súhlas s úradne osvedčeným podpisom.

Pri zmene mena alebo priezviska z dôvodu zmeny pohlavia je potrebné predložiť lekárske potvrdenie.

 

Vybavuje
Kristína Mišovičová
email: kristina.misovicova@moravskysvatyjan.sk
tel: 034/ 777 0 121

Sledujte nás na Facebooku