Určenie/zrušenie orientačného čísla

(V zmysle zákona č. 31/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb)

Podľa platných právnych predpisov obec rozhoduje o určení súpisného čísla stavbe a orientačného čísla stavbe, na základe žiadostí stavebníkov alebo vlastníkov stavieb. Samostatné súpisné číslo možno určiť len budovám, ktoré sú stavbami podľa §43a ods. 2 zákona číslo 50/1976 Zb. a orientačné číslovanie slúži na orientáciu v obci a na ulici.

Vlastník budovy je povinný mať viditeľne označenú budovu tabuľkou so súpisným číslom a tabuľkou s orientačným číslom. Ak je na správu budovy založené spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, povinnosť plní toto spoločenstvo. Ak je na správu domu uzatvorená zmluva o výkone správy, túto povinnosť plní správca. Je dôležité umiestniť súpisné a orientačné čísla vedľa seba tak, aby boli z ulice dobre viditeľné a nepôsobili rušivo na vzhľad budovy.
Súpisné číslo /čierno-biela tabuľka/ obstaráva na vlastné náklady obecný úrad, orientačné číslo /červeno-biela tabuľka/ si obstaráva na vlastné náklady stavebník.

Stavebník je povinný do 30.dní odo dňa  právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia požiadať obec o určenie súpisného a orientačného čísla.
Pre novostavby a stavby postavené po r. 1976 k  určeniu / zrušeniu súpisného a orientačného čísla je potrebné predložiť:

  • Žiadosť o určenie/zrušenie súpisného a orientačného čísla na stavbu
  • Kolaudačné rozhodnutie na budovu s vyznačenou právoplatnosťou / právoplatné búracie povolenie alebo doklad o odstránení stavby
  • Doklad preukazujúci vlastníctvo k pozemku (list vlastníctva)
  • Geometrický plán (zameranie stavby pred vydaním Kolaudačného rozhodnutia)
  • od 1.7.2015 je potrebné doložiť aj zameranie adresných bodov  (§ 3 ods. 4 zák. 125/2015 Z. z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov).


Adresným bodom
 je priestorový údaj, ktorý označuje polohu :
a) každého vstupu do budovy, ktorej je určené orientačné číslo, alebo
b) hlavného vstupu do budovy, ak budova nemá určené orientačné číslo a má určené súpisné číslo.
Vyhotovenie zamerania adresného bodu zabezpečí stavebník pred podaním žiadosti o určenie súpisného a orientačného čísla. Adresný bod vyhotovujú geodeti, ktorých musíte o zameranie požiadať. Podkladom k zameraniu adresného bodu je geometrický plán, ktorý bol vypracovaný pre kolaudáciu / zameranie zrealizovanej stavby ).

Pre stavby postavené pred r. 1976 k vydaniu rozhodnutia o určení súpisného a orientačného čísla je potrebné predložiť:

  • Žiadosť o určení súpisného a orientačného čísla na stavbu
  • Užívacie povolenie, kúpnu zmluvu, darovaciu zmluvu alebo iný doklad, ktorým môže stavebník preukázať vlastníctvo k stavbe
  • Ak chýba akýkoľvek doklad k stavbe, žiadateľ predloží čestné vyhlásenie, v ktorom roku bola stavba postavená a účel, pre ktorý je čestné vyhlásenie vydané. Vyhlásenie musí byť overená na notárskom úrade, alebo na matrike.
    • od 1.7.2015 je potrebné doložiť aj zameranie adresných bodov  (§ 3 ods. 4 zák. 125/2015 Z. z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

 

Vybavuje
Kristína Mišovičová
email: kristina.misovicova@moravskysvatyjan.sk
tel: 034/ 777 0 122

 

Sledujte nás na Facebooku