Umiestnenie stavby

Potrebné doklady

 1. Aktuálne a použiteľné doklady, ktorými sa preukazujú vlastnícke, alebo iné práva k pozemkom a stavbám (§ 139 stavebného zákona), ktoré stavebníka oprávňujú stavbu uskutočniť (nie staršie ako 3 mesiace) – vydá Správa katastra Senica za kolkový poplatok 3 €.
 1. Kópia z katastrálnej mapy – vydá Správa katastra Senica za kolkový poplatok 3 €.
 2. Ak nemá navrhovateľ vlastnícke alebo iné právo k pozemku alebo stavbe, doloží súhlas vlastníka.
 3. Dvojmo situačný výkres súčasného stavu územia na podklade katastrálnej mapy so zakreslením predmetu územného rozhodnutia a jeho polohy s vyznačením väzieb na okolie vrátane jej odstupov od hraníc pozemkov a od susedných stavieb, s výškovým vyznačením ± 0,00 stavby k pevnému a zakreslenému bodu (s parcelnými číslami všetkých pozemkov, s vyznačením polohy prípojok na inžinierske siete, žumpy, studne, prístupové komunikácie, parkovisko, zásobovanie…).
 1. Dokumentácia stavby pre územné konanie v dvoch vyhotoveniach v súlade s § 3 vyhl. č.453/2000 Z.z. vypracovaná oprávnenou osobou alebo osobou s príslušným odborným vzdelaním (§ 45 a § 46 stavebného zákona), z ktorej musí byť zrejmé urbanistické začlenenie stavby do územia, architektonické riešenie stavby, jej hmotové členenie, výškové usporiadanie a profil (presné zrovnanie rezov) vo vzťahu k susedným stavbám (hlavne pri radovej zástavbe), vzhľad a pôdorysné usporiadanie, údaje o základnom stavebno-technickom a konštrukčnom riešení stavby, usporiadanie staveniska, zazelenenie nezastavaných plôch, atď.
 1. Záväzné stanovisko obce (mesta) k napojeniu pozemku na verejnú komunikáciu v zmysle cestného zákona č.135/1961 Zb. (len vtedy, pokiaľ pripojenie neexistuje, buduje sa nové, nie je riešené územným plánom alebo iným územným rozhodnutím).
 1. Údaje o prevádzke prípadne o výrobe (pokiaľ sú predmetom budúceho užívania stavby), vrátane základných technických parametrov, navrhovaných technológií a zariadení, druhy, kategórie a množstvo vzniknutých odpadov pri prevádzke (okrem komunálnych odpadov) a spôsob nakladania s nimi.
 1. Vplyv stavby a prevádzky na životné prostredie, zdravie ľudí, požiarnu ochranu, nároky na dopravu, zásobovanie, parkovanie, energie, dotknuté ochranné pásma alebo chránené územia, atď.
 1. Ochrana stavby pred škodlivými vplyvmi a účinkami vrátane údajov o vhodnosti geologických, inžiniersko-geologických a hydrogeologických pomerov v území, údaje o vhodnosti z hľadiska požiadaviek na obmedzenie ožiarenia z radónu a ďalších prírodných rádionuklidov.
 1. Doklady o rokovaní s orgánmi štátnej správy, s obcou a s účastníkmi konania, pokiaľ boli predtým o stavbe vykonané.
 2. Rozsah prípadných ďalších dokladov určí stavebný úrad.

Správne poplatky
Správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch sa platí v hotovosti v pokladni mesta Senica.

 

Vybavuje
Ing.Ľubomír Planka
tel: 034/ 651 2642


Mesto Senica – Spoločný obecný úrad
Štefánikova 1408/56
905 01 Senica

 

Sledujte nás na Facebooku