Umiestnenie reklamy

Na umiestnenie  reklamných stavieb je potrebné povolenie stavebného úradu (podľa § 43, Zákona SNR č. 50/1976 Zb. – stavebný zákon,  v znení neskorších dodatkov)

Stavebné  povolenie ani ohlásenie sa nevyžaduje :

 • Pri reklamných stavbách, na ktorých najväčšia informačná plocha má veľkosť do 1,2 mumiestnených na stĺp verejného osvetlenia alebo na stĺp trakčného vedenia, ak nezasahuje do prejazdného profilu pozemnej komunikácie ani do priechodového prierezu dráh, to však nevylučuje, že nie je potrebné povolenie vlastníka týchto objektov, teda stĺpov verejného osvetlenia, vedenia a pod.


Ohlásenie stavebnému úradu stačí:

 • Pri reklamných stavbách, na ktorých najväčšia informačná plocha má veľkosť menej ako3 m2


Reklamy vyžadujúce povolenie stavebného úradu:

 • reklamné stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m2
 • reklamné stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3 mdo 20 m2
 • reklamné stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m2 – stavba si vyžaduje aj kolaudačné rozhodnutie

 

Potrebné doklady

 • doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k stavbe alebo k pozemkom
 • kópia z katastrálnej mapy so zakreslením reklamnej stavby
 • projektová dokumentácia v dvoch vyhotoveniach
 • rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy
 • zoznam známych účastníkov stavebného konania
 • vyhlásenie stavebného dozoru alebo kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať odborné vedenie uskutočňovania reklamnej stavby

 

Správny  poplatok :

 • Ohlásenie reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha je menšia ako 3m2 – 30 €
 • Stavebné povolenie na reklamnú stavbu na ktorej najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3 m2 do 20 m2 – 60 €
 • Stavebné povolenie na reklamnú stavbu na ktorej najväčšia informačná plocha je  väčšia ako 20 m2 – 150 €

 

Vybavuje
Katarína Špetková
email: katarina.spetkova@moravskysvatyjan.sk
tel: 034/ 777 0 121

 

Sledujte nás na Facebooku