Stavebné úpravy

Ohlásenie stavebnému úradu je potrebné pri stavebných úpravách ak sú splnené tieto podmienky :
a, podstatne sa nemení vzhľad stavby
b, nezasahuje sa do nosných konštrukcií
c, nemení sa spôsob užívania stavby
d, nie sú ohrozené záujmy spoločnosti

Udržovacie práce, ktoré sa vykonávajú na kultúrnej pamiatke je potrebné ohlásiť vždy !
Na ostatných stavbách  sa udržovacie práce ohlasujú len vtedy, ak by mohli ovplyvniť:
a, stabilitu stavby
b, požiarnu bezpečnosť
c, vzhľad stavby
d, životné prostredie

Potrebné doklady
1. Súhlas všetkých spoluvlastníkov stavby uvedenej v časti II, ak je v spoluvlastníctve viacerých osôb
2. List vlastníctva
3. Písomná dohoda s vlastníkom stavby, ak stavebník nie je vlastníkom stavby, na ktorej sa majú vykonávať stavebné úpravy
4. Stanovisko orgánu štátnej ochrany pamiatok, ak sa stavebné úpravy majú vykonávať na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou

Správne poplatky
– fyzická osoba: 10 € ( Položka 60a,  písmeno e, bod 2 , 145/1995 Z.Z. )
– právnická osoba: 30 € ( Položka 60a,  písmeno e, bod 1 , 145/1995 Z.Z. )

Upozornenie :
Ohlasované stavebné úpravy je možné začať až po doručení písomného oznámenia obce, že proti nim nemá námietok.

Vybavuje
Katarína Špetková
email: katarina.spetkova@moravskysvatyjan.sk
tel: 034/ 777 0 121

 

Dokumenty na stiahnutie

 

Sledujte nás na Facebooku