Poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „poplatok“) sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce.

Splatnosť

 • fyzická osoba:
  • do 31.3. príslušného kalendárneho roka
  • dvoma splátkami:
   • 1. do 31.3. – 50% poplatku
   • 2. do 30.9. – 50% poplatku
 • fyzické osoby podnikatelia a právnické osoby: do 28.2. príslušného kalendárneho roka

 

Spôsob úhrady
– prevodom na účet /číslo účtu:  Prima banka Slovensko a.s., IBAN SK05 5600 0000 0032 6553 4001
– poštovou poukážkou
– v hotovosti do pokladne obecného úradu

Interval zberu:
2 x za mesiac

Veľkosť popolnice:
120 l plastová nádoba – 1 – 2 osoby žijúce v domácnosti
240 l plastová nádoba – 3 a viac osôb žijúcich v domácnosti
1100 l kontajner – podnikateľské subjekty

Výška poplatku: 
občania – poplatok za 1 osobu –  37,- Eur/rok
podnikateľské subjekty – 1100 l kontajner – 678,- Eur/rok

                                          120 l popolnica  74,- Eur/rok

240 l popolnica  148,- Eur/rok

Obecné zastupiteľstvo schválilo úľavu na miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre občanov so ZŤP a občanov od 62 rokov u vo výške 50%.

Vybavuje:
Mária Prevajová
email: maria.prevajova@moravskysvatyjan.sk
tel: 034/ 777 0 122