Odstránenie stavby

Potrebné doklady

1. Aktuálne a právne použiteľné doklady, ktorými sa preukazujú vlastnícke, alebo iné práva k pozemkom a stavbám (§139 stavebného zákona), ktoré stavebníka oprávňujú stavbu odstrániť.
2. Kópia z katastrálnej mapy.
3. Technologický opis postupu búracích prác, prípadne aj nevyhnutné výkresy úprav pozemku. V prípade radovej zástavby aj statické posúdenie, ktorým sa preukazuje zabezpečenie mechanickej odolnosti a stability nosných konštrukcií susedných stavieb a ich bezpečného užívania.
4. Doklady o rokovaní s orgánmi štátnej správy a organizáciami spravujúcimi rozvodné siete a s účastníkmi konania (tieto len pokiaľ sa o odstránení stavbe vopred uskutočnili).
5. Pri stavbách, ktoré nebude odstraňovať oprávnená, odborne vybavená organizácia, dohodu s kvalifikovanou osobou,ktorá sa zaviazala zabezpečovať odborný dozor nad prácami spojenými s odstraňovaním stavby – vyplní sa na osobitné tlačivo.
6. Stanoviská, prípadne rozhodnutia dotknutých orgánov štátnej správy predpísané osobitnými predpismi (napr. KPÚ).
7. Rozsah prípadných ďalších dokladov určí stavebný úrad.

Správny poplatok

Správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch sa platí v hotovosti v pokladni mesta Senica.

 

Vybavuje
Ing.Ľubomír Planka
tel: 034/ 651 2642


Mesto Senica – Spoločný obecný úrad
Štefánikova 1408/56
905 01 Senica

 

 

 

Sledujte nás na Facebooku