Narodenie dieťaťa

Na vykonanie zápisu narodenia do knihy narodení je príslušný matričný úrad, v ktorého obvode sa dieťa narodilo. Narodenie je povinný oznámiť matričnému úradu lekár, ktorý pôsobil pri pôrode alebo ktorý po pôrode poskytol liečebný úkon; v ostatných prípadoch je povinný to urobiť jeden z rodičov. Ten, na koho sa vzťahuje oznamovacia povinnosť, je povinný urobiť oznámenie najneskôr do troch pracovných dní odo dňa pôrodu. Matka môže splniť oznamovaciu povinnosť aj po tejto lehote, hneď ako je schopná urobiť oznámenie. Rodič po obdržaní rodného listu dieťaťa nahlási dieťaťa na trvalý pobyt podľa pobytu matky v čase narodenia.

K vybaveniu prvého rodného listu dieťaťa narodeného v Moravskom Svätom Jáne alebo Sekuliach treba priniesť :

    • občianske preukazy obidvoch rodičov
    • sobášny list (originál)
    • príp. právoplatný rozsudok o rozvode originál
    • úmrtný list manžela, ak je matka vdova

Ak rodičia dieťaťa nie sú zosobášení, je možné na matričnom úrade uznať otcovstvo pred narodením dieťaťa aj po narodení dieťaťa.

Prvý originál rodného listu sa vydáva bezplatne, za vydanie duplikátu je poplatok 5,-€.

 

Vybavuje
Kristína Mišovičová
email: kristina.misovicova@moravskysvatyjan.sk
tel: 034/777 0 121

Duplikáty matričných dokladov, ktoré boli občanom vyhotovené Ministerstvom vnútra SR – Osobitná matrika, si občania sami vyžiadajú priamo na Ministerstve vnútra SR – Osobitnej matrike.
Kontakt : Ministerstvo vnútra SR, Osobitná matrika, Drieňová 22, 826 86 Bratislava
tel. č. 02/48592851

 

Sledujte nás na Facebooku