Kolaudácia

Za účelom vydania kolaudačného rozhodnutia sa v zmysle §§ 17 a 18 vyhlášky č.453/2000 Z.z. k návrhu na kolaudáciu stavby a na ústne konanie a miestne zisťovanie prikladajú nasledovné doklady:

 1. odborná skúška elektroinštalácie a bleskozvodu (pokiaľ je realizovaný), rozvodov plynu a plynových zariadení, tlakové skúšky vody (prípojok aj rozvodov po stavbe), tesnosť kanalizácie resp. žumpy (prípojok aj rozvodov po stavbe),
 2. osvedčenie o stave komínov,
 3. súhlas mesta (obce) na uvedenie do užívania stavby obsahujúcej malý zdroj znečisťovania ovzdušia (kotol) v zmysle zákonov č.401/1998 Z.z. a č. 478/2002 Z.z. týkajúce sa znečisťovania ovzdušia,
 4. doklad o vytýčení stavby pred jej začatím odborne spôsobilou osobou (len pokiaľ bola táto požiadavka v podmienkach stavebného povolenia),
 5. doklad o zameraní stavby po jej ukončení – geometrický plán (len u novostavby, prístavby, zmene pôvodného pôdorysu stavby),
 6. projektová dokumentácia overená ( sta vebným ú rad om ope čiat kov a n á) v stavebnom konaní alebo pri povoľovaní zmeny stavby pred jej dokončením (predkladá sa až pri miestnom zisťovaní),
 7. výkresy, v ktorých sú vyznačené zmeny, ku ktorým došlo počas uskutočňovania stavby t.j. zmeny, ktoré neboli predmetom povolenia stavebného úradu. Zmeny do výkresov zaznačí (resp. vyhotovia sa nové) oprávnená osoba t.j. projektant alebo stavebný dozor a 1 x sa odovzdajú stavebnému úradu, ktorý ďalej podľa rozsahu zmien rozhodne,
 8. stavebné povolenie a ostatné rozhodnutia stavebného úradu (pri miestnom šetrení sa predložia originály alebo overené kópie),
 9. energetický certifikát – platí pre budovy vymedzené § 2 zákona č.555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov,
 10. doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní a o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku (týka sa hlavne výrobných zariadení a pod.),
 11. doklady o overení požadovaných vlastností stavebných materiálov a výrobkov a ďalšie doklady určené v podmienkach stavebného povolenia (§ 18 vyhlášky č.453/2000 Z.z.).
 12. vyjadrenia a stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy a obce zabezpečené po vydaní stavebného povolenia,
 13. stavebný denník.
 14. správny poplatok.

Priamo k návrhu musí byť priložené:
Kópie stavebného povolenia a ostatných rozhodnutí o stavbe, pokiaľ boli vydané (územné
rozhodnutie, rozhodnutie o zmene stavby pred dokončením, kolaudačné rozhodnutie časti stavby,
rozhodnutie o zmene termínu ukončenia stavby, atď.)
Geometrický plán zamerania stavby po ukončení (v zmysle bodu č.5)
Opis a odôvodnenie vykonaných odchýlok od územného rozhodnutia a stavebného povolenia (v
prípade nedostatku miesta v tlačive sa popis uvedie na osobitnej prílohe – len ak k odchýlkam prišlo)
Doklad preuka z ujúci právo k po z e mku a k stavbe
Ďalej rozhodnutia, vyjadrenia, stanoviská, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov
štátnej správy a obce (len pokiaľ tieto boli vopred ku kolaudácii zabezpečené alebo z iných dôvodov
k tomuto účelu vydávané alebo určované – v zmysle bodu 13)
Pred podaním žiadosti si vždy pr eč ítajte stavebné povolenie a jeho všetky podmienky!

 

Správny poplatok

Správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch sa platí v hotovosti v pokladni mesta Senica.

Vybavuje
Ing.Ľubomír Planka
tel: 034/ 651 2642

Mesto Senica – Spoločný obecný úrad
Štefánikova 1408/56
905 01 Senica

 

Sledujte nás na Facebooku