Drobné stavby

ČO SÚ DROBNÉ STAVBY?
Sú to  stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu (napr. pre stavbu na bývanie, pre stavbu občianskeho vybavenia, pre stavbu na výrobu a skladovanie, pre stavbu na individuálnu rekreáciu) a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie, a to:
a) prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výška 5 m, napríklad kôlne, práčovne, letné kuchyne, prístrešky, zariadenia na nádoby na odpadky, stavby na chov drobného zvieratstva, sauny, úschovne bicyklov a detských kočíkov, čakárne a stavby športových zariadení,
b) podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a hĺbka 3 m, napríklad pivnice, žumpy.

Za drobné stavby sa považujú aj:
a) stavby organizácií na lesnej pôde slúžiace na zabezpečovanie lesnej výroby a poľovníctva, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 30 m2 a výška 5 m, napríklad sklady krmiva, náradia alebo hnojiva,
b) oplotenie,
c) prípojky stavieb a pozemkov na verejné rozvodné siete a kanalizáciu všetkých stavieb a pozemkov a pripojenie drobných stavieb a pozemkov na rozvodné siete a kanalizáciu hlavnej stavby,
d) nástupné ostrovčeky hromadnej verejnej dopravy, priechody cez chodníky a na susedné pozemky, priepusty a pod.

Potrebné doklady
1. jednoduchý situačný náčrt podľa katastrálnej mapy s vyznačením umiestnenia stavby na pozemku a hraníc medzi susednými pozemkami a polohou stavieb na nich
2. zjednodušenú projektovú dokumentáciu v 2 vyhotoveniach ( pri stavbách garáže, kôlne, práčovne, letnej kuchyne atď )
3. súhlas všetkých spoluvlastníkov pozemku, ak je vo vlastníctve viacerých osôb  (súhlas nadpolovičnej väčšiny vlastníkov s uskutočnením drobnej stavby, ak nie sú všetci vlastníci stavebníkmi )
4. list vlastníctva
5. vyjadrenie vlastníkov susedných nehnuteľností (ak sa používa susedná nehnuteľnosť pri realizácii drobnej stavby)
6. vyhlásenie kvalifikovanej osoby nad uskutočnením drobnej stavby

Správny  poplatok :
– fyzická osoba 10 € ( Položka 60a,  písmeno e, bod 2 , 145/1995 Z.Z. )
– právnická osoba 30 € ( Položka 60a,  písmeno e, bod 1 , 145/1995 Z.Z. )

Upozornenie :
Drobnú stavbu je možné začať až po doručení písomného oznámenia obce, že proti stavbe nemá námietky.

Vybavuje
Katarína Špetková
email: katarina.spetkova@moravskysvatyjan.sk
tel: 034/ 777 0 121

 

Sledujte nás na Facebooku