Daň za psa

Predmet dane

Predmetom dane je pes starší ako 6 mesiacov, chovaný fyzickou alebo právnickou osobou.

Dokedy a kto podáva daňové priznanie?
Ak vznikne daňová povinnosť k dani za psa v priebehu kalendárneho roka, daňovník je povinný podať priznanie k tejto dani najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku  daňovej povinnosti.

Predmetom dane za psa nie je:
– pes chovaný na vedecké účely a na výskumné účely
– pes umiestnený v útulku zvierat
– pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.

Miestne príslušnou obcou je obec, na ktorej území je pes chovaný.

Sadzba dane
8 Eur za jedného psa a kalendárny rok

Daň za psa sa vyrubuje rozhodnutím.

Splatnosť
Daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

 Spôsob úhrady
– na účet správcu dane /číslo účtu: Prima banka Slovensko a.s., IBAN SK05 5600 0000 0032 6553 4001
– poštovou poukážkou
– v hotovosti pri platbách do 300 EUR.

 

Vybavuje
Mária Prevajová
email: maria.prevajova@moravskysvatyjan.sk
tel: 034/ 777 0 122