Daň z nehnuteľností

Obec vyberá daň z nehnuteľností v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov v súlade s platným všeobecne záväzným  nariadením obce.

Daň z nehnuteľností sa vyrubuje rozhodnutím.

Dokedy a kto podáva daňové priznanie?
Priznanie k dani z nehnuteľností je daňovník povinný podať správcovi dane do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť k tejto dani.
Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudne nehnuteľnosť vydražením alebo zdedením, je povinný podať priznanie k dani z nehnuteľností do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.

Splatnosť dane
Daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

Spôsob úhrady
– na účet správcu dane /číslo účtu:  Prima banka Slovensko a.s., IBAN SK05 5600 0000 0032 6553 4001
– poštovou poukážkou
– v hotovosti pri platbách do 300 EUR.

Vybavuje
Alena Wolemanová
email: wolemanova@obecmsjan.sk
tel: 034/ 777 0 122

 

 

Odoberajte novinky a oznamy

Odoberajte novinky emailom

Login to your account below

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.