Návrh VZN O nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom a miestnom poplatku za komunálny a drobnbý stavebný odpad na území obce Moravský Svätý Ján 1/2015

Sledujte nás na Facebooku