Stavebné povolenie

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia

Stavebné povolenie je štartovací dokument pre začatie stavby rodinného domu, so zahájením stavby možno začať až po nadobudnutí jeho právoplatnosti. Pre stavbu rodinného domu umožňuje Stavebný zákon zlúčiť územné konanie (výsledkom je vydanie územného rozhodnutia pre umiestnenie stavby) a stavebné konanie (výsledkom je vydanie stavebného povolenia) do jedného administratívneho úkonu.

Pod pojmom stavebné povolenie teda budeme rozumieť rozhodnutie stavebného úradu vo veci zlúčeného územného a stavebného konania. Stavba postavená bez právoplatného stavebného povolenia nie je legálna a stavebný úrad môže nariadiť odstránenie takejto stavby.

Žiadost o vydanie stavebného povolenia sa podáva na príslušnom stavebnom úrade (miestny úrad) a to vo forme vyplneného tlačiva spolu s ďalšími prikladanými dokumentami.

V žiadosti o vydanie stavebného povolenia musí investor definovať stavebnému úradu okrem základných identifikačných údajov stavebníka a stavby aj lehotu zahájenia a ukončenia výstavby a spôsob realizácie stavby.

V spôsobe realizácie má investor dve možnosti – realizácia stavebnou firmou, ktorá má oprávnenie vykonávať činnosť tohoto druhu alebo realizácia svojpomocne so špeciálnymi dodávkami realizovanými odbornými firmami.

V prípade svojpomocnej realizácie musí investor zabezpečiť oprávnenú osobu na výkon stavebného dozoru a ku žiadosti priložiť potvrdenie o odbornej spôsobilosti stavebného dozora na túto činnosť.

Poplatky

do 49 790,50 €                                              33 €

do 49 790, 50 €  – 99 581, 50 €         49, 50€

nad 99 581, 50€ – 331 939 €                66 €

nad 331 939 € – 3 319 391, 50 €        116€