Pre teba.

Moravský Svätý Ján sa rozvíja a rastie. Pre teba.
Pripravujeme väčšie aj menšie projekty a na tejto stránke ti postupne predstavíme čo plánujeme realizovať v najbližšom období.

Nový domov dôchodcov
MUDr. Dallosa →

Obec sa rozhodla ku komplexnej prestavbe domova dôchodcov. Klienti budú ubytovaní v 12-tich 2-lôžkových izbách s vlastným sociálnym zariadením.

Príprava projektu 90%
Žiadosť ŠFRB 0%
Verejná súťaž na dodávateľa 0%
Realizácia 0%

Výmena rín a zvodov
na Zdravotnom stredisku →

Po interiérových úpravách (rekonštrukcia sociálnych zariadení a výmena kúrenia) sme svojpomocne zrealizovali výmenu rín a zvodov na budove zdravotného strediska.

Realizácia - máj 2021 100%

Križovatka a cesta
za poštou →

Rekonštrukcia križovatky pri pošte s napojením na novú cestu za poštou v rámci, ktorej sa vybudujú aj parkoviská v spolupráci s potravinami PHP s.r.o. (Holenka).

Príprava projektu 95%
Verejná súťaž na dodávateľa 0%
Realizácia 0%

Rekonštrukcia
materskej školy →

Kompletné zateplenie všetkých budov, výmena pôvodných okien, oprava strechy a realizácia nového kúrenia. Predpokladané celkové náklady 297 357 eur.

Príprava projektu 100%
Podanie žiadosti - čakáme na vyhodnotenie 100%
Verejná súťaž na dodávateľa 0%
Realizácia 0%

Závlaha
na štadióne →

Automatizovaná závlaha bola vybudovaná na futbalovom štadióne na podnet posledného želania Miloša Vávru, ktorý venoval na tento účel 5 000 eur. Celkové náklady boli 21 000 eur. Obec prispela 4 849 eur. Zvyšok boli dary.

Realizácia - máj 2021 100%

Parkovisko
bytovky pri štadióne →

Realizácia nových parkovacích miest v dvoch etapách – spolu 13. Vybudovanie prebehlo svojpomocne prostredníctvom pracovníkov obce.

Realizácia - jún 2021 95%

Rekonštrukcia
čističky odpadových vôd →

Rekonštrukcia druhej komory, ktorá spočíva vo výmene technológii. Predpokladané náklady 195 tisíc eur vrátane DPH.

Príprava projektu 100%
Podanie žiadosti - čakáme na vyhodnotenie 100%
Verejná súťaž na dodávateľa 100%
Realizácia 0%

Rekonštrukcia
schodov k Výmolu →

S použitím pôvodných bétonových kociek a obrubníkov boli opravené schody vedúce k Výmolu. V druhej etape prebehne výmena potrubia dažďových zvodov a terénne úpravy. Realizácia prebehla svojpomocne.

Realizácia - jún - júl 2021 80%

Chodník
na Závodskej ceste →

Vybudovanie nového chodníka na Závodskej ceste až po novú výstavbu rodinných domov. Realizácia prebehne svojpomocne pracovníkmi obce.

Príprava projektu 100%
Stavebné povolenie 50%
Realizácia - august 2021 0%

Rekonštrukcia
kultúrneho domu →

Zateplenie budovy kultúrneho domu a zateplenie strechy. Výmena okien, kúrenia a vzduchotechniky. Predpokladané náklady 800 tisíc eur.

Príprava dokumentácie 80%
Podanie žiadosti MŽP SR 0%
Verejná súťaž na dodávateľa 0%
Realizácia 0%

Chodník od Ostrej
píly po hlavnú cestu →

Vybudovanie nového chodníka od Ostrej píly po hlavnú cestu. Realizácia prebehne svojpomocne pracovníkmi obce.

Príprava projektu 0%
Stavebné povolenie 0%
Realizácia 0%

Rekonštukcia
Domu smútku →

Dodávateľsky oprava fasády Domu smútku a svojpomocne oprava dlažby a úprava okolia s doplnením parkovacích miest.

Realizácia - október 2021 0%

Rekonštrukcia
križovatky na námestí →

Rekonštrukcia križovatky na námestí so zmenou organizácie dopravy, vybudovaním parkovacích miest a nových osvetlených prechodov pre chodcov.

Príprava dokumentácie 100%
Stavebné povolenie 60%
Realizácia 0%

Regulácia
dažďovej vody na Riadku a Šibeniciach →

Odvedenie dažďovej vody v kritických lokalitách na Riadku a Šibeniciach.

Príprava projektu 50%
Stavebné povolenie 0%
Realizácia 0%

Inštalácia
smetných nádob →

Inštalácia vonkajších smetných nádob so zásobníkom na vrecká na psie exkrementy v rámci celej obce.

Nákup a výber miest 100%
Realizácia - júl 2021 0%

Parkovisko
pred kulturákom →

Rozšírenie spevnenej plochy pred kultúrnym domom a vybudovanie nových parkovacích miest. Realizácia prebehne svojpomocne pracovníkmi obce.

Príprava projektu 100%
Stavebné povolenie 50%
Realizácia 0%

Autobusové
zastávky na námestí →

V záujme zvýšenia bezpečnosti budú autobusové zastávky na námestí kompletne zrekonštruované.

Príprava dokumentácie 100%
Stavebné povolenie 50%
Realizácia 0%

Rekonštrukcia cesty
od námestia ku kulturáku →

Rekonštrukcia bude zahŕňať reguláciu dažďovej vody a úpravu vozovky.

Príprava projektu 0%
Realizácia 0%