Domáci poriadok

DOMOV – Zariadenie pre seniorov a Domov sociálnych služieb,
Moravský Svätý Ján č. 5, 908 71

DOMÁCI PORIADOK
V Moravskom Svätom Jáne, dňa 1.9.2010

Článok I.
Základné ustanovenia
1.Domáci poriadok v súlade so zákonom č.448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.455/1991 Zb. O živnostenskom podnikaní/živnostenský zákon/ v znení neskorších predpisov / ďalej len zákon /obsahuje zásady pre zaistenie pokojného a spokojného života a poriadku v zariadení sociálnych služieb / ďalej len zariadenie / – zariadení pre seniorov / ďalej len ZPS / a v domove sociálnych služieb /ďalej len DSS/. Je záväzný pre všetkých obyvateľov zariadenia jako prijímateľov sociálnych služieb /ďalej len prijímateľ / a zamestnancov DOMOVA jako poskytovateľa sociálnych služieb /ďalej len poskytovateľ /.
2.Domáci poriadok vychádza z princípov zachovania ľudskej dôstojnosti a autonómie prijímateľov služieb, z rešpektu k ich názorom a rozhodnutiam, kladie dôraz na dodržiavanie ľudských a občianskych práv. Cieľom poskytovaných služieb je dôraz na samostatnosť a sebestačnosť prijímateľov sociálnych služieb a zaistenie možného súkromia na základe ich individuálnych potrieb. Prijímatelia sociálnych služieb majú svoje práva zakotvené v § 6 zákona.
3.Do zariadenia nemôžu byť prijatí občania, ktorých zdravotný stav si vyžaduje liečenie a ošetrenie v lôžkovom zdravotníckom zariadení.
4. V zariadení sa poskytujú služby v súlade so zákonom – pomoc při odkázanosti na pomoc inej fyziskej osoby, sociálne poradenstvo, ošetrovateľská starostlivosť, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva, osobné vybavenie izieb, uzatvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí, zabezpečuje sa záujmová činnosť a pracovná terapia.

Článok II
Podmienky prijatia do zariadenia

A/ Prijatie občanov do zariadenia
1.Do zariadenia sú prijímaní občania v súlade so zákonom a Všeobecne záväzným nariadením obce Moravský Svätý Ján / ďalej len VZN /na základe podania žiadosti na príslušnom obecnom úrade resp. Na vyššom územnom celku / ďalej len VÚC/ v prípade DSS.
2.Poskytovateľ sociálnych služieb poskytuje sociálne služby na základe zmluvy s prijímateľom sociálnych služieb, v ktorej sú uvedené druh poskytovanej sociálnej služby, vecný rozsah a forma sociálnej služby, deň začatia poskytovania sociálnej služby, čas a miesto poskytovania soc.služieb, suma úhrady za sociálne služby, spôsob jej určenia a platenia, podmienky zvyšovania sumy úhrady za sociálne služby, dôvody odstúpenia od zmluvy, suma nezaplatenej úhrady v zmysle § 73 ods.13 zákona, ďalšie náležitosti, na ktorých sa poskytovateľ a prijímateľ dohodli. Ak sa zmenia skutočnosti, ktoré sú predmetom zmluvy, možno ich zmeniť dodatkom k zmluve.

B/ Ukončenie pobytu
Pobyt v zariadení môže byť ukončený v súlade s § 74 zákona, t.j.vypovedaním zmluvy zo strany prijímateľa alebo poskytovateľa sociálnych služieb alebo úmrtím prijímateľa sociálnej služby.

Článok III.
Sociálne služby poskytované zariadením

A/ Stravovanie
1.Strava v zariadení sa podáva 3xdenne v tomto časovom rozpätí :
raňajky : 7.30 – 8.00
obed : 11.45 – 12.30
večera 16.45 – 17.30
2.Strava sa podáva a konzumuje zásadne v jedálni zariadenia. Na izbu sa donáša strava iba prijímateľom, ktorí sa pre chorobu nemôžu dostaviť do jedálne.
3.Príbory, taniere a hrnčeky ostávajú v jedálni, prijímateľ nevynáša inventár kuchyne na izbu.
4.Vprípade plánovanej neprítomnosti prijímateľ minimálne 4 dni před odchodom nahlási neprítomnosť zdravotnému personálu, ktorý zabezpečí odhlásenie zo stravovania.

B/ Bývanie
Kapacita zariadenia je 16 miest – 4 v ZPS a 12 v DSS. K dispozícií je 8 – dvojposteľových izieb a 1 izolačná miestnosť. Dispozičné riešenie izieb a ich vybavenie je riešené v Prevádzkovom poriadku zariadenia.
1.Po príchode do zariadenia sa prijímateľa ujme vedúca sestra a službukonajúci personál zdravotného úseku, ktorí ho zavedú na pridelenú izbu, pridelia mu lôžko, skriňu, ostatné vybavenie a oboznámia ho s priestormi zariadenia.
2.Vedúca zariadenia oboznámi prijímateľa s Domácim poriadkom, s pravidlami a normami, ktorými sa riadia prijímatelia, oboznámi ho so službami, ktoré zariadenie poskytuje.

C/Uloženie osobných vecí
1.Pri prijatí do zariadenia pomocný personál zapíše jeho osobné věci do osobitného zoznamu – na kartu, ktorú podpíše službukonajúci personál i prijímateľ, príp. Jeho rodinní príslušníci.
2.Veci, ktoré si prijímateľ priniesol, ostávajú jeho majetkom. Tie, ktoré mu boli pridelené ostávajú majetkom zariadenia.
3.Osobná bilelizeň prijímateľov / prinesená i pridelená / je označená menom obyvateľa.
4.Prijímateľ má pridelenú posteľ, skriňu, nočný stolík, kde si uloží osobné věci.
5.Za poriadok v skrini a v nočnom stolíku zodpovedá prijímateľ i poskytovateľ.
6.Ak prijímateľ nie je schopný uložiť si věci v skrini a v nočnom stolíku sám, o čistotu dbá personál tak, že ich ukladá a upratuje v prítomnosti prijímateľa. Při úmrtí prijímateľa sa jeho osobné věci vydajú rodinným príslušníkom.

D/ Hygiena obyvateľov
1.Po príchode do zariadenia sa prijímateľ v prípade potreby okúpe, oblečie do čistej bielizne a ak je to potrebné prinesená bielizeň sa dezinfikuje.
2.Prijímatelia v zariadení sa kúpu 1 x týždenne pod dohľadom zamestnancov zdravotného úseku.
3.Mobilní prijímatelia si bežnú dennú toaletu vykonávajú sami alebo za pomoci zamestnancov zdravotného úseku.
4.Vedúca sestra zariadenia denne kontroluje dodržiavanie osobnej hygieny obyvateľov.

E/Pranie, žehlenie, udržiavanie bielizne a šatstva
1.Počas pobytu sa o hygienu svojho tela, šatstva, obuvi stará prijímateľ sám. Ak to nie je schopný vykonávať, túto starostlivosť preberá službukonajúci personál.
2.Pranie posteľnej a osobnej bielizne je zabezpečované praním vo veľkej práčke podľa potreby. Personál zabezpečuje výmenu bielizne a jej odovzdanie na pranie podľa rozpisu raz za 14 dní, resp. podľa potreby. Osobná bielizeň sa odovzdáva na pranie podľa potreby.

F/Hygiena, udržiavanie prostredia, šetrenie energiami
1. Vcelej budove zariadenia – izby prijímateľov, chodby, spoločenské miestnosti, jedáleň, kancelárie – sa dodržiava čistota, za ktorú je zodpovedný pomocný personál
2. V skrinkách a nočných stolíkoch si udržiavajú pomocou personálu obyvatelia poriadok.Vedúca sestra pravidelne kontroluje poriadok a udržiavanie čistoty v izbách i ostatných priestoroch tak, aby sa tam neskladovali potraviny podliehajúce skaze, špinavá bielizeň, prach, atď.
3. Vetranie priestorov zariadenia je vykonávané podľa potreby aj niekoľkokrát denne.
4. Prijímatelia sa počas priaznivého počasia zdržiavajú na čerstvom vzduchu v areáli zariadenia, alebo v blízkom okolí a mimo zariadenia – vždy upovedomia o svojom odchode službukonajúci personál písomnou formou tzv. „priepustkou“.
5. V čase chladného počasia, tj. Ak klesne priemerná denná teplota počas dvoch po sebe nasledujúcich dní pod 13 stupňov Celsia, sa teplota v izbách pohybuje v rozmedzí 20-24 stupňov a na chodbách 15-18 stupňov v súlade s vyhláškou MZ SR č. 259/2008. V tomto období je nutné zatvárať izby a vetrať krátko a intenzívne 3x denne s cieľom udržať primerané teploty v miestnostiach a zabrániť zápachu v spoločných priestoroch.
6. Elektrické ohrievače, variče, konvice, mikrovlnky sa v izbách nepoužívajú. Elektické ohrievače sú iba v dvoch izbách v zadnej časti – ich obsluhu má na starosti iba službukonajúci personál. Kuchynské spotrebiče je možné používať iba v kuchynke, ktorá je zariadená pre tentro účel. Ich obsluhu má na starosti službukonajúci personál.

G/Pomoc při odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby a ošetrovateľská starostlivosť
1. Pomoc při odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby zabezpečuje zdravotný, pomocný i ďalší personál zariadenia.
2. Ošetrovateľská starostlivosť, ktorá spočíva v pomoci při sebaobslužnej činnosti / podávanie liekov, stravy, hygiena/, v pomoci při udržiavaní hygienických návykov, obliekaní, při sprevádzaní do zdravotníckych zariadení ( při pravidelných kontrolách, při akútnych stavoch, prehliadkach atď.) zabezpečuje zdtavotný personíl.. Při vyžiadaných návštevách prijímateľa v zdravotníckych zariadeniach sprievod prijímateľovi zabezpečujú rodinní príslušníci.
3. Pomoc při udržaní mobility a motoriky prijímateľov, sprevádzanie na úrady zabezpečuje zdravotný personál v spolupráci s pracovníkmi ADOS-ky.
4. Zabezpečenie zdravotnej starostlivosti je vykonávané prostredníctvom všeobecných lekárov (v počte 2), ktorí majú s prijímateľmi uzatvorené zmluvy o zabezpečení zdravotnej starostlivosti. Priestory ambulancie poskytuje bezplatne poskytovateľ sociálnych služieb.
5. Poskytnutie prvej pomoci, privolanie RZP, dozor nad liekmi a ich podávanie podľa ordinácie lekára, jednoduché ošetrovateľské úkony, u diabetikov sledovanie hodnôt cukru v krvi, má na starosti zdravotný úsek. Objednanie k odborným lekárom, zabezpečenie zdravotných pomôcok, doručenie liekov a iného zdravotného materiálu z lekárne apod. zabezpečuje vedúca sestra prip. zdravotná sestra ňou poverená.
6. Pravidelná návšteva lekára je zabezpečená, v prípade potreby je lekár prizvaný hneď.
7. Lieky a ostatné zdravotné pomôcky predpísané lekárom sú zabezpečované prostredníctvom zdravotného úseku v spolupráci s príslušnou lekárňou alebo dodávateľom zdravotníckych pomôcok.
8. Úhradu za lieky a ostatné zdravotné lieky zabezpečuje vedúca zariadenia príp. vedúca zdravotná sestra.

Článok IV.
A/Ochrana majetku

V zariadení je potrebné dodržiavať predpisy o ochrane majetku a jeho šetrení, šetriť vodou a energiou, ktorých úlohou je ochraňovať majetok zariadenia, prijímateľoc sociálnych služieb a zamestnancov.V prípade poškodenia majetku a zariadenia organizácie je ten, kto škodu spôsobil, povinný ju nahradiť v plnej výške, ak nie možné uplatniť si nárok na náhradu v reklamačnom konaní alebo prostredníctvom poisťovne.

B/ Úschova cenných vecí
Cenné věci si môžu prijímatelia uschovať u vedúcej zariadenia na základe písomnej dohody o úschove cenných vecí.

Článok V.
Všeobecné podmienky

A/ Čas pokoja
Čas nočného pokoja je stanovený od 22.00 do 07.00 hod.Výnimky povoľuje vedúca zariadenia. V čase pokoja je zariadenie uzavreté.

B/ Návštevy
1. Celý areál zariadenia sa považuje za verejné priestranstvo, v ktorom nie je možné fajčiť a používať iné omamné látky. Prijímatelia sociálnych služieb aj ich rodinní príslušníci môžu využívať na fajčenie miesto vyhradené na fajčenie pre zamestnancov.
2. Návštevy v zariadení sú neobmedzené, pokiaľ to prevádzkové dôvody umožňujú.
3. Návštevami nemôže byť narušený poriadok a pokoj zariadenia.
4. Návštevníci zariadenia dodržiavajú zdravotné a bezpečtnostné predpisy platné v zariadení.
5. Službukonajúci personál vedie v tzv. „ Knihe návštev „ evidenciu súkromných a služobných návštev.

C/Pobyt prijímateľov mimo zariadenia
1. Plánovaný pobyt mimo zariadenia na jeden a viac dní hlási prijímateľ najmenej 4 dni vopred vedúcej zdravotnej sestre. Prijímateľ uvedie adresu, na ktorej sa bude počas neprítomnosti v zariadení zdržiavať, a dĺžku pobytu mimo zariadenia.
2. Prijímatelia oznamujú službukonajúcemu pracovníkovi aj odchod na kutrúrne, spoločenské a športové podujatia, ktoré nie sú organizované zariadením, a návštevu úradov, inštitúcií a známych.

D/Úmrtie prijímateľa
1. V prípade úmrtia prijímateľa v zariadení zariadenie zabezpečí príchod lekára a pohrebnej služby.
2. Vedúca zariadenie, vedúca zdravotná sestra príp.službukonajúci poverený zdravotný pracovník oznámi úmrtie najbližším príbuzným.
3. Po odvoze zomrelého pohrebnou službou zariadenie zabezpečí dezinfekciu izby, posteľnej bielizne a lôžka.

Článok VI.
Prechodné a záverečné ustanovenia
1. Tento domáci poriadok nadobúda platnosť 01.09.2010 a zároveň ruší Domáci poriadok z 1.8.2009.
2. Domáci poriadok je k dispozícií na sekretariáte riaditeľa zariadenia, na webovej stránke a v spoločenskej miestnosti zariadenia.

Mgr. Lucia Lopatníková
vedúca zariadenia
DOMOV – ZPS a DSS