Domov ZPS a DDS

DOMOV – Zariadenie pre seniorov a Domov sociálnych služieb
ul. 4. apríla 5
908 71 Moravský Svätý Ján

O NÁS
DOMOV – Zariadenie pre seniorov a Domov sociálnej starostlivosti Moravský Svätý Ján je zariadenie sociálnych služieb zriadený obecným úradom ako príspevková organizácia.
Štatutárom je starosta obce. Organizácia začala poskytovať svoje služby od augusta 1999 na dobu neurčitú. Predmetom činnosti je poskytovanie sociálnej starostlivosti starším občanom a zdravotne postihnutým s fyzickými poruchami.
Budova je prízemná, riešená bezbariérovo. Obyvatelia bývajú v samostatných dvojposteľových izbách. Sociálne zariadenia sú spoločné. K budove patrí priľahlá záhrada s terasou. Vo fotogalérii máte možnosť si prezrieť interiér a exteriér.

KDE NÁS NÁJDETE
Domov dôchodcov sa nachádza v Trnavskom samosprávnom kraji, v okrese Senica (medzi mestami Malacky a Kúty), pri hraničnom prechode do susedného Rakúska. Vlakové aj autobusové spojenie je zabezpečené priamo do obce. Obec leží na úseku vlakového spojenia Bratislava -Břeclav.

PODMIENKY PRIJATIA
DOMOV poskytuje soc. služby v súlade so zák. 195/98 Z. z. o sociálnej pomoci občanom,
ktorým nemožno poskytnúť inú soc. službu, alebo poskytnutie inej soc. služby dostatokčne
nerieši soc. núdzu tohto občana a ktorý je:

 • poberateľom starobného dôchodku
 • pre svoj nepriaznivý zdrav. stav vyžaduje sústavnú starostlivosť inej osoby, ktorú nemôže zabezpečiť rodina ani poskytovanie opatrovateľskej služby, alebo – poskytovanie starostlivosti v DOMOV-e potrebuje z iných vážnych dôvodov. Správne konanie vo veci poskytovania soc. starostlivosti sa začína podaním žiadosti, ktorá musí obsahovať – vypísanú žiadosť ( formulár je na stiahnutie ) – vyjadrenie lekára o zdravotnom stave žiadateľa – potvrdenie o výške dôchodku ( aktuálnu fotokópiu rozhodnutia soc. poisť. ) – v prípade hmotnej núdze čestné vyhlásenie o vlastníctve hnuteľného a nehnuteľného majetku.

Žiadosť musí byť vyplnená vo všetkých kolónkach, musí¬ byť potvrdená mestským alebo obecným úradom v mieste trvalého pobytu žiadateľa a vlastnoručne podpísaná. V prípade nesplnenia niektorej z podmienok, bude správne konanie zastavené v súlade so zák. č. 71/67 Zb. o správnom konaní.

POSKYTOVANÉ SLUŽBY
Domov dôchodcov Moravský Svätý Ján poskytuje nevyhnutnú starostlivosť, ktorou je:

 • Stravovanie
 • Bývanie – Zaopatrenie a ďalšiu starostlivosť, ktorou je: – záujmová činnosť – kultúrna činnosť – rekreačná činnosť – zabezpečenie úschovy cenných vecí

ÚHRADY ZA SLUŽBY
Obyvatelia DD platia za poskytované soc. služby v súlade s VZN obce Moravský Svätý Ján – 3/2007 o spôsobe platenia a určenia výšky úhrady za poskytnutú sociálnu starostlivosť v zariadení sociálnych služieb v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti.

Strava
Strava je poskytovaná klientom 3 krát denne a je zabezpečovaná dovozom z DSS Moravský Svätý Ján, ktorý je v susedstve.

Bývanie
Budova je prízemná, riešená bezbariérovo. Obyvatelia bývajú v samostatných dvojposteľových izbách. Sociálne zariadenia sú spoločné. K budove patrí priľahlá záhrada s terasou.

Výhody nášho zariadenia

 • menší počet klientov
 • dvojposteľové izby
 • umiestnenie zariadenia
 • kvalifikovaný personál

Ponúkané aktivity zariadenia

 • Pracovná terapia – cvičenia pamäti, spoločenská výchova, ručné práce, záhradnícke práce, biblioterapia, muzikoterapia, arteterapia, duchovné cvičenia … každý deň
 • Rehabilitačné cvičenia – s rehabilitačnou pracovníčkou 2 x týždenne
 • Autogénny tréning – 1 x týždenne
 • Plánované aktivity – výlety, oslavy, besedy, návštevy a činnosti spojené so sviatkami napr. vianočné pečenie medovníkov, varenie vianočného punča, májová opekačka, deň otvorených dverí …

Zaopatrenie
Za zaopatrenie sa považuje najmä upratovanie, poskytovanie posteľnej bielizne, pranie a žehlenie, údržba a oprava osobného vybavenia, poskytovanie pomoci na
zabezpečenie nevyhnutných životných úkonov. Poplatok za zaopatrenie je 60,- Sk/deňˆ a občana bez rozdielu a ohľadu na zdravotný stav.
Úhrada za službu je priebežne upravovaná podľa stupňa inflácie.

Naši zamestnanci
Mgr. Lucia Lopatníková – vedúca zariadenia
Gabriela Krammerová – vrchná zdravotná sestra
Zdravotný personál
Marcelka Balgová
Zlatka Šabrňáková
Veronika Morávková
Alenka Viteková
Anka Lukešová
Pomocný personál
Helka Ježková
Beátka Štermenská
Anka Kráľová

Eliška Kovarovičová – inštruktorka pracovnej terapie

NAŠE AKTIVITY
Aktivity v DOMOV-e vychádzajú z potrieb obyvateľov a ich želaní s prihliadnutím na ich zdravotný stav. Rehabilitačn፠činnosť je zameraná hlavne na skvalitnenie sebaobsluhy. Pri jubileách sa pravidelne konajú posedenia s hudbou. Časté návštevy a vystúpenia detí z MŠ a ZUŠ ako aj klubov dôchodcov z našej a susednej obce.
Každý rok pri výročí činnosti DD sa koná deňˆ otvorených dver퀓 posedenie so všetkými príbuznými a predstaviteľmi obce. Obyvatelia sa každoročne zúčastňujú v KD posedenia pre dôchodcov. V období¬ Vianoc výstava ručných prác, v letnom období¬ vychádzky do prírody, každý štvrtok nákupy podľa ich želania. Podľa želaní obyvateľov návštevy kňaza v DD.

ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ

 • pracovníci DD zabezpečujú zdravotnú starostlivosť
 • vybavenie zdravotníckych pomôcok ( vozíky, poloh. postele …)
 • návštevy obyvateľov lekárom
 • doprovod na odborné vyšetrenia
 • zabezpečenie hyg. pomôcok pri inkontinencii-dovoz
 • každú stredu návšteva psychiatra
 • dovoz liekov na predpis aj bez.