Prehlásenie pobytu v rámci obce

Občania sú povinný hlásiť ohlasovni na Obecnom úrade zmenu pobytu v rámci obce.

Potrebné doklady

Vlastník bytu (domu):

  • Platný občiansky preukaz (v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou)
  • List vlastníctva, nie starší ako 3 mesiace (nemusí byť použiteľný na právne úkony)

Manžel/manželka, nezaopatrené dieťa:

  • · Platný občiansky preukaz (v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou)
  • · Oznámenie o uzavretí manželstva
  • · U dieťaťa rodný list, rozhodnutie súdu o zverenie do výchovy

Nájomca bytu (domu):

  • · Platný občiansky preukaz (v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou)
  • · Nájomná zmluva uzatvorená na dobu neurčitú

Obyvateľ bez užívacieho, alebo vlastníckeho vzťahu k nehnuteľnosti:

  • · Platný občiansky preukaz (v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou)
  • · Vlastníci s listom vlastníctva, nie starší ako 3 mesiace (nemusí byť použiteľnýna právne úkony)

Prihlásenie je možné aj za neprítomnosti vlastníkov, prihlasovaná osoba predloží ich úrad overené súhlasy.

Ohlasovňa môže požiadať o predloženie dokladu o rodnom čísle, rodného alebo sobášneho list, potvrdenie o štátnom občianstve.