Najviac informácií o Jánoch!|nedeľa, október 22, 2017
Práve sa nachádzate tu: Home » Obecný úrad » Obecné zastupiteľstvo » Program OZ 12.12. 2013
  • Sledujte nás aj na Facebooku!

Program OZ 12.12. 2013 

Kultúrne podujatia

    • No events

Program zasadnutia OZ dňa 12.12.2013 o 18:00 hod.

1. Otvorenie – prezentácia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie programu zasadnutia OZ
2. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia konaného dňa 14.11.2013
3. Schválenie spôsobu prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku obce Moravský Svätý Ján:
– pozemok parc.č. 103/5 registra „C“ – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1440 m2, ktorý je odčlenený od pozemku parc.č. 103/4 zastavané plochy a nádvoria, vedený na LV č.1329, k.ú. Moravský Svätý Ján
z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
Žiadateľ o kúpu
DOM – OV – Slovensko, s.r.o., Jantárova 30, Košice, PSČ : 040 01, IČO : 46438971, zastúpená Ing.Ján Rendoš , konateľ.
Zdôvodnenie osobitného zreteľa:
Kupujúci nehnuteľnosť kupuje do svojho vlastníctva za účelom výstavby bytového domu so sociálnymi nájomnými bytmi s následným odpredajom pozemku obci Moravský Svätý Ján spolu s bytovým domom po jeho dokončení. Na financovanie kúpy bytového domu obcou bude využitá podpora Štátneho fondu rozvoja bývania a Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja. Navrhovaná cena pozemku je 1,00 €, kde následne predajná cena pozemku po dokončení bytového domu je stanovená na 1,00 €, v súlade s požiadavkami ŠFRB.

4. Schválenie prevodu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa:
– pozemok parc.č. 103/5 registra „C“ – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1440 m2, ktorý je odčlenený od pozemku parc.č. 103/4 zastavané plochy a nádvoria, vedený na LV č.1329, k.ú. Moravský Svätý Ján
z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
Žiadateľ o kúpu
DOM – OV – Slovensko, s.r.o., Jantárova 30, Košice, PSČ : 040 01, IČO : 46438971, zastúpená Ing.Ján Rendoš , konateľ.
Zdôvodnenie osobitného zreteľa:
Kupujúci nehnuteľnosť kupuje do svojho vlastníctva za účelom výstavby bytového domu so sociálnymi nájomnými bytmi s následným odpredajom pozemku obci Moravský Svätý Ján spolu s bytovým domom po jeho dokončení. Na financovanie kúpy bytového domu obcou bude využitá podpora Štátneho fondu rozvoja bývania a Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja. Navrhovaná cena pozemku je 1,00 €, kde následne predajná cena pozemku po dokončení bytového domu je stanovená na 1,00 €, v súlade s požiadavkami ŠFRB.

5. Schválenie prenájmu časti nebytového priestoru súp.č. 426, za účelom rozšírenia kaderníctva.
6. Schválenie Návrhu na zmenu VZN č. 9/2011 o poplatku za vypúšťanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie
7. Schválenie plánu kontrolnej činnosti HK obce Moravský Svätý Ján a I. polrok 2014
8. Predloženie správy z kontrolnej činnosti HK obce Moravský Svätý Ján.
9. Schválenie zmeny rozpočtu č. 6/2013 obce Moravský Svätý Ján
10. Schválenie rozpočtu obce na rok 2014 a predloženie rozpočtu obce na roky 2015 – 2016.
11. Diskusia
12. Záver

Add a Comment

You must be logged in to post a comment.