Najviac informácií o Jánoch!|nedeľa, október 22, 2017
Práve sa nachádzate tu: Home » Obecný úrad » Úradná tabuľa
  • Sledujte nás aj na Facebooku!

Úradná tabuľa

September 2017

Návrh štatút obce (12.9.2017)

VZN malý zdroj znečisťovania – návrh (12.9.2017)

VZN o dotáciách – návrh (12.9.2017)

zverejnenie zámeru prevodu Čermák (12.9.2017)

Verejná vyhláška č. 11-2017 (11.9.2017)

Verejná vyhláška (8.9.2017)

Júl 2017

Verejná vyhláška – Schválenie programu starostlivosti o lesy pre Lesný celok Moravský Ján na obdobie rokov 2017 – 2026 (24.7.2017)

Voľby do orgánov samosprávnych krajov (06.07.2017)

Jún 2017

Verejná vyhláška (28.6.2017)

Dobrovoľná dražba (13.06.2017)

Máj 2017

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (15.5.2017)

Záverečný účet obce za rok 2016 (12.5.2017)

Výzva na súťaž: Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy v obci Moravský Svätý Ján (.pdf)
Príloha: Minimálne požiadavky na vypracovanie energetického hodnotenia (.pdf)

 

Apríl 2017

Pozvánka na verejné prerokovanie (20.4.)

Modernizácia železničnej trate Bratislava hl. st. – Kúty – Lanžhot CZ – zaslanie správy o hodnotení činnosti (19.4.2017) – do správy je možné nahliadnuť na Obecnom úrade Moravský Sv. Ján č. 803 počas úradných hodín.

Zverejnenie zámeru prevodu Palkovičovci (18.4)

Zverejnenie zámeru prevodu Doprastav export (18.4)

Marec 2017
Verejná súťaž: Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu a kultúrneho domu Moravský Svätý Ján  (20.3. 2017)

Verejná súťaž: Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ v obci Moravský Svätý Ján (15.3. 2017)

Správne konanie – výrub drevín – Boris Chvostek (7.3.2017)

 

Február 2017

Oznámenie o uložení zásielky – Rastislav Mráz  Oznámenie o uložení zásielky (17.2.2017)

Január 2017

Zverejnenie zámeru prenájmu – zdravotné stredisko (10.1.2017)

Zverejnenie zámeru prevodu – stavebné pozemky (10.1.2017)

Zverejnenie zámeru prevodu – Janáček (10.1.2017)

December 2016
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (29.12.2016)

Voľba hlavného kontrolóra obce (16.12.2016)

November 2016

Návrh rozpočtu obce Moravský Svätý Ján na roky 2017 – 2019  (28.11.2016)

1. príjmy

2. výdavky

3. programový rozpočet – tabuľková časť

4. programový rozpočet –  textová časť

Výrub drevín – oznámenie o začatí správneho konania (21.11.2016)

Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2017 (14.11.2016)

Zverejnenie zámeru prevodu – Masaryk (14.11.2016)

Nájomná zmluva RS Computer – NÁVRH (14.11.2016)

Október 2016

Obec Moravský Sv. Ján na základe listu z Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava, doručeného 25.10.2016, Vás informuje o doručení zámeru navrhovanej činnosti:
„Modernizácia železničnej trate Bratislava hl. st. – Kúty – Lanžhot CZ, úsek trate Devínska Nová Ves (mimo) – Kúty – Lanžhot CZ“,
pre obstarávateľa: Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava, zastúpený spoločnosťou REMING CONSULT a. s., Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava 3, podľa § 22 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon). So spracovaným materiálom sa máte možnosť oboznámiť webovom sídle ministerstva na adrese: http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/modernizacia-zeleznicnej-trate-bratislav-hl.st-kuty-lanzhot-cz-usek-t .
Do zámeru navrhovanej činnosti je možné nahliadnuť na Obecnom úrade v Moravskom Sv. Jáne v stránkových dňoch. Vaše písomné stanovisko k zámeru navrhovanej činnosti môžete zaslať v termíne do 18.11.2016 na adresu Obecného úradu v Moravskom Sv. Jáne. (27.10.2016)
Prípis z ministerstva ŽP si môžete pozrieť tu:  Modernizácia železničnej trate Bratislava – Kúty – Lanžhot 

Oznámenie o začatí správneho konania (20.10.2016)

Verejná vyhláška č. 17/2016 (3.10.2016)

September 2016

– NÁVRH – dodatok č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 9/2011 o poplatku za vypúšťanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie (13.9. 2016)

Všeobecné záväzné nariadenie č. …/2016, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecné záväzné nariadenie č. 6/2007 zo dňa 29.11.2007 o záväznej časti Územného plánu obce Moravský Svätý Ján (13.9. 2016)

ZVEREJNENIE ZÁMERU schváliť prevod nehnuteľného majetku obce v zmysle ustanovenia § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov (13.9. 2016)

August 2016

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe Mor. Sv. Ján 7 – byt č. 1 (8.8.2016)

Júl 2016

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe DE-IK-0116 (28.7.2016)

Verejná vyhláška č. 11-2016 (13.7.2016)

Jún 2016

Verejná vyhláška č. 10-2016 (6.6.2016)

Návrh plánu kontrolnej činnosti II. polrok 2016 (1.6.2016)

Máj 2016

Záverečný účet 2015 (23.5.2016)

Hodnotiaca správa – 2015 (23.5.2016)

Oznámenie o verejnom prerokovaná návrhu zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Moravský Svätý Ján (9.5.2016)

Verejná vyhláška č. 6-2016 (5.5.2016)

Apríl 2016

Verejná vyhláška – Správa o doterajšom hospodárení a o určení zásad na vyhotovenie programu starostlivosti o lesy pre Lesný celok MORAVSKÝ JÁN na obdobie rokov 2017 – 2026 (27.4.2016)

Oznámenie o začatí správneho konania č.k. 382-2016 (19.4.2016)

Oznámenie o začatí správneho konania č.k. 193-2016 (19.4.2016)

Marec 2016

Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku obce spôsobom hodného osobitného zreteľa (11.3.2016)

Vyhláška č. 3 2016 (22.2.2016) – Zverejnenie rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu Projektu jednoduchých pozemkových úprav v časti k.ú. Borský Sv. Jur

Obec Moravský Svätý Ján predložila Okresnému úradu Senica, odbor starostlivosti o životné prostredie oznámenie o strategickom dokumente „Zmeny a doplnky č.1 územného plánu obce Moravský Svätý Ján“.

Do oznámenia o vypracovaní strategického dokumentu (aj do Návrhu ZaD č. 1) je možné nahliadnuť aj na webovom sídle ministerstva: http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/zmeny-doplnky-c-1-uzemneho-planu-obce-moravsky-svaty-jan

Konzultácie podľa § 63 zákona k oznámeniu o strategickom dokumente „Zmeny a doplnky č. 1 územného plánu obce Moravský Svätý Ján“ je možné uskutočniť na Okresnom úrade Senica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Vajanského 17, 905 01 Senica počas celého procesu posudzovania vplyvov strategického dokumentu, v pracovných dňoch počas úradných hodín (termín konzultácie odporúčame dohodnúť vopred telefonicky na t.č. 034/698 73 17, alebo e-mailom Jozef.Petras@minv.sk).

Verejnosť môže svoje písomné stanovisko  doručiť na adresu – Okresný úrad Senica, odbor starostlivosti o životné prostredie , Vajanského 17, 905 01 Senica do 15 dní odo dňa zverejnenia tohto oznamu (22.2.2016).

Oznámenie o začatí obstarávania zmien a doplnkov č. 1 územného plánu obce Mor. Sv. Ján (8.2.2016)

VZN 2 2016 o vyhradení plochy a miesta na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií počas volebnej kampane (13.1.2016)

VZN 1 2016 o podmienkach nakladania s obecnými bytmi na území obce Moravský Sv. Ján (13.1.2016)

Návrh VZN 2 2016 o vyhradení plochy a miesta na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií počas volebnej kampane (16.12.2015)

Návrh VZN 1 2016 o podmienkach nakladania s obecnými bytmi na území obce Moravský Sv. Ján (16.12.2015)

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie starostovi obce zasielajte na adresu obecmsjan@obecmsjan.sk

Voľby do NRSR – Informácia pre voliča

Rozhodnutie predsedu NRSR o vyhlásení volieb do NRSR

Návrh VZN O nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom a miestnom poplatku za komunálny a drobnbý stavebný odpad na území obce Moravský Svätý Ján 1/2015 (27.11. 2015)

Návrh rozpočtu obce na roky 2016 – 2018    (25.11.2015)

1. príjmy

2. výdavky

3. programový rozpočet – tabuľková časť

4. programový rozpočet – textová časť

Zisťovacie konanie o posudzovaní strategického dokumentu Program rozvoja obce Moravský Svätý Ján na roky 2015 -2020 (24.11.2015)

Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku obce (14.10.2015)

Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku obce (14.10.2015)

Návrh Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Moravský Svätý Ján na roky  2015-2020

Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľného majetku obce –  osobitný zreteľ:
– Žiadosť 609/2015 – kúpa pozemkov (6.7. 2015)
– Žiadosť 627/2015 – kúpa pozemkov (6.7. 2015)
– Źiadosť 618/2015 – kúpa pozemkov (6.7. 2015)
– Žiadosť 535/2015 – kúpa pozemkov (6.7. 2015)
– Žiadosť 669/2015 – kúpa pozemkov (6.7. 2015)
Vo všetkých prípadoch zistil geodet rozdiel medzi vlastníctvom a skutočným užívaním pozemku.

Lesný celok MSJ (16.6.2015)

Návrh plánu kontrolnej činnosti II. polrok 2015 (5.6.2015)

Záverečný účet obce Moravský Svätý Ján za rok 2014   (12.5.2015)

Hodnotiaca správa programového rozpočtu – 31.12.2014 (12.5.2015)

FIN 1-12  Finančný výkaz o plnení rozpočtu – 31.12.2014  (12.5.2015)

Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku obce (26.2.2015)

Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku (26.2.2015)

Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku  (26.2.2015)

Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku (26.2.2015)

Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku (26.2.2015)

Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku (26.2.2015)

Návrh zmeny VZN č. 9/2011 o poplatku za vypúšťanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie  (1.12.2014)

Návrh programového rozpočtu obce Moravský Svätý Ján na roky 2015 -2017 – textová časť (1.12.2014)

Návrh programového rozpočtu obce Moravský Svätý Ján na roky 2015 -2017 – tabuľková časť (1.12.2014)

Návrh rozpočtu obce Moravský Svätý Ján na roky 2015 -2017 (1.12.2014)

Dodatok č. 1 k VZN č. 8-2011 o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu, o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavby (1.12.2014)

Dodatok č. 1 k VZN č. 7-2011 o dani z nehnuteľností (1.12.2014)

Návrh plánu kontrolnej činnosti (1.12.2014)

Verejná vyhláška o začatí stavebného konania a o upustení od ústneho konania (1.12.2014)

Výzva ZSE – odstránenie stromov z okolia vedenia (26.11. 2014)

Verejná vyhláška – poľovné združenie Závod (11.11.2014)

Vyhlásenie o vzdaní sa kandidatúry na starostu obce – Ing. Vladimír Škrabák (11.11.2014)

Pozvánka na zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov v k.ú. Sekule, Moravský Sv. Ján a Borský Sv. Jur

VZN č. 1/2014 o určení miesta na umiestňovanie plagátov a iných nosičov informácií na verejných priestranstvách vo volebnej kampani pre komunálne voľby (10.10.2014)

Pozvánka na valnú hromadu (9.10.2014)

Vyhlásenie kandidatúry pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva (29.9.2014)

Vyhlásenie kandidatúry pre voľby starostu (29.9.2014)

Návrh VZN o určení miesta na vylepovanie volebných plagátov politických subjektov a nezávislých kandidátov vo volebnej kampani pre komunálne voľby 15.11.2014 (23.9.2014)

Oznámenie o určení počtu poslancov a utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí (15.11.2014)

Potvrdenie o počte obyvateľov (21.8.2014)

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 29.5.2014 (10.6.2014)

Záverečný účet obce za rok 2013 (14.5.2014)

Záverečný účet obce za rok 2013 – Hodnotiaca správa (14.5.2014)

Vyhlásenie Výzvy na predkladanie ponúk na rekonštrukciu verejného osvetlenia (29.4. 2014)

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie pracovného miesta riaditeľa Materskej školy Moravský Svätý Ján (8.4.2014)

Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku obce Moravský Svätý Ján (7.4.2014)

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub stromov  – zoznam drevín (20.3. 2014)

INFORMÁCIA o čase a mieste konania vol’by prezidenta SR (31.1. 2014)

Návrh programového rozpočtu Obce Moravský Svätý Ján na roky 2014 – 2016 (27.11.2013)

Návrh rozpočtu Obce Moravský Svätý Ján na roky 2014 – 2016 (27.11.2013)

NÁVRH NA ZMENU Všeobecne záväzného nariadenia č. 9/2011 o poplatku za vypúšťanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie (27.11.2013)

NÁVRH PLÁNU kontrolnej činnosti na 1.polrok 2014 (27.11.2013)

Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku obce Moravský Svätý Ján (30.10. 2013)

Voľby do VÚC Trrnava – 9. novembra 2013

 

OZNÁMENIE O STRATEGICKOM DOKUMENTE podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie: Aktualizácia plánu rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií Trnavského kraja
oznámeniedokument (11.9. 2013)

Zverejnenie spôsobu prevodu nehnutel’ného majetku obce (28.8. 2013)